Tasawuf

Khadam Ayat

Menemukan artikel tentang khadam ayat, di URL berikut:
http://utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2005&dt=0904&pub=Utusan_Malaysia&...

Khadam ayat bukan manusia, jin atau malaikat

Bersama: DR. AMRAN KASIMIN
SOALAN: Datuk saya adalah seorang pawang yang banyak menolong penduduk tempatan ketika sakit, dengan cara memberi tangkal dan azimat ketika ibu hendak bersalin, juga menjadi imam ketika kenduri-kendara seperti yang masih banyak dilakukan sekarang ini.

Kitab Tanwirul Halak

Ada buku online baru, Tanwirul Halak karangan Imam Jalaludin as-Suyuti. Buku ini judul lengkapnya Tanwirul-Halak fi Imkan Ru'yat al-Nabi wal-Malak . URL buku: http://kawansejati.ee.itb.ac.id/tanwir-al-halak

Tawassul

Tentang tawassul dapat dilihat di pembahasan mengenai tawasul sebagai berikut http://kawansejati.ee.itb.ac.id/tawasul

Berdoa dengan perantara

Berdoa dengan perantara (wasilah) : http://kawansejati.ee.itb.ac.id/tawasul

Tanwir al Halak


Untitled DocumentKitab Tanwir Al Halak karangan Imam Suyuti

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah, dan keselamatan bagi hamba-hambaNya yang pilihan. Wa ba'du. Begitu banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai ru'yah atau melihat arbabi al-akhwal Nabi saw dalam keadaan terjaga. Meski ada sekelompok orang pada masa kini yang tidak memiliki pengetahuan akan hal tersebut, terlalu dini memvonis serta mengingkarinya, menganggap aneh dan menganggapnya sebagai peristiwa yang mustahil.

Maka saya mengarang tulisan ini dan saya beri judul Tanwir al-Halak fi Imkani Ru'yatin Nabiyyi Jihdran wal Malak. Saya memulainya dengan Hadis shahih yang menjelaskan hal tersebut, di mana Hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah ra, ia berkata:

"Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa melihatku sewaktu tidur, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Dan setan tidak bisa menyerupai diriku."

Thabrani juga mengeluarkan Hadis yang semisal ini dari Abu Qatadah.

Thabrani mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai makna sabda beliau "fasayaranifil yaqzhati" (dia akan melihatku dalam keadaan terjaga)". Dikatakan, artinya bahwa dia akan melihatku (Nabi) di Yanmil Qiyamali. Namun hal ini dibantah. Sebab, mengingat tidak adanya faedah pengkhususan ini (melihat Nabi). Dengan alasan bahwa seluruh ummatnya akan melihat beliau di Hari Kiamat, baik itu ummat yang telah melihatnya (sahabat) atau yang belum.

Pendapat lain mengatakan, yang dimaksud hadis di atas adalah orang yang beriman kepada beliau, namun belum pernah melihat beliau semasa hidupnya, maka dia akan diberikan kegembiraan yakni pasti melihat beliau dalam keadaan yaazhah (jaga) sebelum ia meninggal.

Ada juga segolongan orang yang berpendapat secara zhahirnya (apa adanya) hadis; "Barangsiapa yang melihat beliau saat tidur, maka semestinya ia melihat beliau dalam keadaan jaga (dengan kedua matanya), dan dikatakan pula, dengan keyakinan di dalam hatinya." Kedua hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh al-Qadhi Abu Bakar bin al-Arabi.[1]

Al-Imam Abu Muhammad bin Abi Jumrah dalam ta'liqnya mempunyai pandangan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Semisal ia mengambil dari al-Bukhari: "Hadis ini menunjukkan bahwa barangsiapa melihat Nabi saw pada saat tidur, maka ia akan melihat beliau ketika jaga."

Ditanyakan, apakah hadis ini bersifat umum, baik itu ketika beliau masih hidup ataukah sesudah wafatnya? Ataukah hadis ini berlaku semasa hidup beliau? Dan apakah hal itu mutlak untuk semua orang yang melihat beliau, ataukah khusus, yakni orang-orang tertentu saja yang memiliki kekhususan serta mengikuti sunnah Nabi saw?

Lafal hadis di atas menunjukkan kepada umum, dan barangsiapa menduga kekhususan hal itu, tanpa adanya pengkhususan dari Nabi saw, adalah orang yang berbuat aniaya.

Imam Abu Muhammad bin Abi Jumrah juga mengatakan: "Ada sebagian orang yang tidak membenarkan tentang keumuman hadis di atas dan berpendapat sesuai dengan pemahaman akalnya; bagaimana mungkin orang yang telah meninggal bisa dilihat oleh orang yang masih hidup di alam nyata?"

Imam Abu Muhammad bin Abi Jumrah berkata: "Dalam permasalahan ini ada dua hal yang tampak. Pertama, tidak adanya tashdia (pembenaran) dengan sabda Nabi saw (al-shadia) yang tidak berucap dari hawa (keinginannya). Kedua, bodoh atau jahil dengan kemampuan (dzat yang Maha Kuasa), dan seakan-akan ia tidak pernah mendengar cerita sapi betina dalam surat al-Baqarah sebagaimana Allah SWT berfirman:

"Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati," (QS. al-Baqarah: 73).

Dan juga kisah Nabi Ibrahim as mengenai empat bagian dari burung dan kisah Nabi 'Uzair as. Maka Dzat yang menjadikan pukulan kepada mayat dengan sebagian anggota sapi sebagai sebab hidupnya, dan menjadikan doa Nabi Ibrahim as menjadi sebab hidupnya burung, dan menjadikan takjubnya 'Uzair menjadi sebab matinya dia dan keledainya, kemudian menghidupkannya setelah selang seratus tahun, tentu juga mampu untuk menjadikan melihat Rasulullah saw dalam keadaan tidur menjadi sebab melihat Rasulullah saw dalam keadaan jaga.

Dituturkan dari sebagian sahabat—saya menduga Ibn 'Abbas— bahwasanya ia melihat Nabi saw pada saat tidur, kemudian ia teringat akan hadis ini, ia termangu memikirkan hal itu. Kemudian ia menemui sebagian istri-istri Nabi saw —saya menduga Maimunah, selanjutnya ia menceritakan perihal mimpinya kepada Maimunah. Maimunah kemudian bangkit dan mengeluarkan kaca Rasulullah saw. Ibn 'Abbas kemudian berkata: "Aku memandang ke arah kaca tersebut, aku melihat di cermin itu gambar Nabi saw dan aku tidak melihat gambarku di sana".

Dituturkan dari ulama salaf dan khalaf serta seterusnya, mengenai sebagian jamaah atau golongan yang pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah saw, dan mereka adalah orang-orang yang membenarkan hadis ini, kemudian mereka melihat Rasulullah saw dalam keadaan jaga. Bahkan, mereka menanyakan berbagai hal yang sulit bagi mereka kepada Nabi. Kemudian Nabi memberikan jalan keluar dengan berbagai macam segi arahan yang bisa menjadi solusi atas permasalahan mereka. Begitulah keterangannya tanpa menambah atau mengurangi.

Ia menuturkan: "Adapun orang yang mengingkari hai ini tidaklah terlepas dari; apakah ia membenarkan tentang karomah-karomah para wali atau mendustakannya. Jika orang tersebut termasuk golongan orang yang mendustakannya, tentulah tidak ada faedahnya membahas masalah ini bersamanya. Sebab, ia telah mendustakan hal yang telah ditetapkan oleh sunnah dengan argumen (dalil-dalil) yang jelas. Dan jika orang tersebut termasuk orang yang membenarkan terhadap karamah para wali, segi inilah yang dicari. Sebab, para wali adalah orang-orang yang telah mengalami ketersingkapan tirai kehidupan (kasyaf) dan sanggup melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan (khariqnl 'adah) dalam segala hal yang bermacam-macam, baik itu alam atas (ulwa) atau alam bawah (sufla). Dia tidak mengingkari hal tersebut, tapi membenarkannya. Begitulah pendapat Ibn Abi Jamrah.

Adapun mengenai pendapat bahwa yang bisa melihat itu adalah bersifat umum, tidaklah ada pengkhususan hanya kepada orang-orang yang memiliki keahlian dan mengikuti sunnah Nabi saw, maknanya adalah bahwa terjadinya ru'yah yang terulang dalam keadaan jaga —meski sebelumnya hanya dalam mimpi— meski hanya sekali saja adalah sesuatu yang nyata (haqq). Sebab, hal itu sesuai dengan janji Nabi yang mulia, yang tiada pernah mengingkari janjinya. Dan kebanyakan hal itu terjadi bagi umumnya orang sebelum meninggal. Tidaklah ruhnya keluar dari badan sehingga ia melihat Rasulullah saw sebagaimana penunaian janji Nabi.

Adapun selain mereka, ada yang bisa melihati (ru'yah) sepanjang hidup mereka, baik itu dalam kadar yang banyak atau sedikit, tergantung kesungguhan mereka dan juga penjagaan mereka terhadap sunnah. Sebab, melanggar sunnah merupakan penghalang yang dominan.

Imam Muslim dalam Shahihnya meriwayatkan dari Mathraf: Mathraf berkata: 'Imran bin Husein berkata kepadaku: "Ada malaikat yang' mengucapkan salam kepadaku sampai aku melakukan al-kayyu; membakar dengan cap besi (menyetrika), kemudian (malaikat itu) meninggalkanku. Lalu aku tinggalkan hal tersebut, barulah malaikat kembali lagi."

Imam Muslim dalam riwayat lain meriwayatkan dari Mathraf. Mathraf berkata: "Aku menemui 'Imran bin Husein ra yang sedang sakit sehingga menyebabkan dia meninggal. 'Imran bin Husein berkata kepadaku, "Aku akan bercerita kepadamu, jika aku sehat maka sembunyikanlah hal itu. Namun jika aku mati, ceritakanlah hal itu kalau engkau mau. Sesungguhnya malaikat itu bersalam kepadaku."

Imam al-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis yang pertama, ia mengatakan: "Bahwa 'Imran bin Husein menderita penyakit bawasir, dan dia bersabar menanggung penderitaan tersebut, lalu malaikat bersalam kepadanya. Kemudian 'Imran bin Husein mencap tanda besi (al-kayyu, menyetrika), maka tidaklah malaikat itu bersalam lagi kepadanya. Akhirnya dia tidak lagi menggunakan cap tanda besi, dan malaikat itu kembali lagi bersalam kepadanya.

Adapun dalam hadis yang kedua dinyatakan: "Jika aku hidup, maka sembunyikanlah hal itu," memiliki arti bahwa dia sebenarnya ingin memberitahu kalau malaikat bersalam kepadanya, hanya saja dia khawatir cerita itu akan tersebar padahal ia masih hidup. Sebagai antisipasi timbulnya fitnah, berbeda dengan jika ia sudah meninggal.

Imam Qurthubi [2] menjelaskan mengenai hadis yang diriwayatkan Muslim di atas: "Bahwasanya malaikat bersalam kepada 'Imran bin Husein sebagai bentuk penghormatan, dan melarangnya melakukan cap besi. Ketika Imran bin Husein melakukannya, malaikat meninggalkan salam kepadanya. Dalam hal ini tampak jelas tentang karamah para wali."

Dalam Mustadraknya, al-Hakim [3] menganggapnya sahih, dari riwayat Mathraf bin Abdillah bin Imran bin Husein ra, ia ('Imran bin Husein) berkata: "Ketahuilah olehmu wahai Mathraf, bahwasanya malaikat bersalam kepadaku dari sisi kepalaku, dari sisi rumah, dan dari sisi pintu kamar. Ketika aku (berobat) dengan cap besi, salam tersebut hilang. Dan ketika aku tidak lagi (berobat) dengan mencap besi, salam itu kembali lagi." Mathraf mengatakan: "Kemudian 'Imran bin Husein sesudah sembuh ia berkata: "Ketahuilah olehmu, wahai Mathraf, bahwa hal -yang aku sembunyikan (melihat Malaikat)- itu kembali lagi, sembunyikanlah hal itu sampai aku meninggal."

Lihatlah! Bagaimana 'Imran bin Husein terhijab dari mendengar salam malaikat sebab ia (berobat) dengan mencap besi —padahal dalam keadaan terpaksa— sebab perbuatan itu menyalahi sunnah.

Imam al-Baihaqi [4] dalam kitab Syu'ubil al-Iman menyatakan: "Sekiranya (berobat) mencap dengan besi itu merupakan hal yang jelas haram, tentulah 'Imran bin Husein tidak akan melakukannya, sebab ia mengetahui pelarangan hal tersebut. Dia hanya melakukan hal yang dimakruhkan, namun malaikat yang biasanya bersalam kepadanya telah meninggalkannya. Kemudian Imran bin Husein bersedih. Selanjutnya, Baihaqi berkata: "Ucapan ini sudah ditakdirkan, dan sepertinya malaikat kembali lagi sebelum Imran bin Husein meninggal."

Ibn Atsir [5] dalam kitab al-Nihayah berpendapat bahwa malaikat bersalam kepadanya, ketika Imran bin Husein iktawa (mencap dengan besi atau menyetrika) disebabkan oleh sakitnya, para malaikat meninggalkan salam kepadanya sebab mencap dengan besi menghilangkan kepasrahan dan penyerahan diri (taslim) kepada Allah SWT dan menjauhi kesabaran atas hal yang menimpa hamba. Adapun mencari obat sebagai usaha seorang hamba tidaklah jelek dalam hal diperbolehkannya mencap dengan besi. Namun, menurut kacamata ketawakalan, hal tersebut tidaklah pantas. Padahal tawakal itu adalah derajat tinggi yang melatarbelakangi sebab-sebab yang langsung (mubasyaratul asbab).

Ibn Sa'ad dalam al-Thabaqat meriwayatkan dari Qatadah: "Bahwasanya malaikat selalu menaungi 'Imran bin Husein hingga ia melakukan cap dengan besi (menyetrika), kemudian malaikat meninggalkannya."

Abu Nua'im dalam ad-Dalail meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id al-Qathan: "'Tidak ada dari sahabat-sahabat Basrah seluruhnya yang lebih utama dibandingkan dengan Imran bin Husein, dia didatangi malaikat selama kurun 30 tahun, bersalam kepadanya dari sekitar rumahnya."

Al-Turmudzi dalam Ta'rikhnya dan Abu na'im serta Baihaqi dalam Dala'il al-Nubuwah meriwayatkan dari 'Adalah, dia berkata: "Adalah Imran bin Husein ra menyuruh kami masuk ke rumahnya, dan kami mendengar suara Assalamu'alaikum, Assalamu'alaikum, dan kami tidak melihat seorang pun." Al-Turmudzi berkata: "Ini adalah salam dari malaikat."

Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab al-Munqidz min al-Dhalal mengatakan, "Setelah aku selesai dari berbagai macam ilmu, selanjutnya aku mengonsentrasikan diri pada jalan sufi dan berusaha mengambil manfaat darinya. Aku yakin bahwa orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang menempuh jalanNya. Dan bahwasanya sirah (perjalanan) mereka adalah sebaik-baik perjalanan, dan thariqah mereka adalah sebaik-baik thariqah, serta akhlak mereka adalah sebaik-baiknya akhlak. Bahkan, sekiranya pemikiran para pemikir, hikmah para ahli bijak, dan pengetahuan orang-orang yang memperdalam ilmu syar'i dari para ulama, berkumpul untuk mengubah sepenggal dari sirah dan akhlak mereka dan berusaha menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari itu, mereka tidak akan menjumpai jalan itu. Sebab, seluruh gerak-gerik dan diam mereka, baik zhahir maupun batin, berselimutkan cahaya miskat kenabian. Dan tidaklah ada di belakang cahaya-cahaya kenabian di muka bumi ini cahaya yang lebih terang dibandingkan dengan cahaya kenabian. Hingga sampai dikatakan: "Sampai-sampai mereka di dalam keterjagaan-nya menyaksikan malaikat dan ruh-ruh para nabi serta mendengarkan dari mereka itu suara-suara yang bisa mereka ambil faedah-faedahnya. Kemudian mendaki lagi dan menyaksikan bentuk-bentuk dan amtsal (contoh-contoh) kederajat-derajat yang sulit untuk diungkapkan oleh lisan." Ini perkataan al-Ghazali.

Murid Imam Ghazali, al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi, salah seorang imam dalam madzab Maliki, dalam kitabnya Qanun al-Ta'wil berpendapat mengenai kesufian: "Bahwasanya jika manusia berhasil menyucikan nafsu, membersihkan hati, memutus ketergantungan-keter-gantungan, serta mencegah materi keduniawian dari jin, harta, bercampur dengan sesama, dan menghadapkan diri kepada Allah SWT dengan sepenuhnya (kulliyah) dengan segenap pengetahuan dan amal yang berkesinambungan, maka hatinya akan kasynf (terbuka) dan melihat malaikat, mendengar pembicaraan mereka, tampak jelas ruh-ruh para nabi, serta mendengar pembicaraan mereka."

Menurut pendapat Ibn al-'Arabi: "Melihat para nabi dan malaikat serta mendengar pembicaraan mereka adalah hal yang mungkin bagi orang mukmin sebagai bentuk karamah, sedang bagi orang kafir merupakan 'uaubah (siksa/ bencana)."

Syeikh Izzuddin bin 'Abdus Salam [6] dalam kitabnya al-Qawa'id al-Kubra dan Ibn al-Hajj [7] dalam kitabnya al-Madkhal berpendapat: "Ru'yah (melihat) Nabi saw dalam keadaan terjaga merupakan suatu hal yang rumit dan sedikit sekali orang yang mengalaminya, melainkan hanya orang-orang yang memiliki sifat 'aziz (mulia) pada masa ini. Bahkan, hampir-hampir tidak ada. Namun kita tidak mengingkari orang yang mengalaminya, yakni al-kabir (orang besar dalam pandangan Allah) yang dijaga oleh Allah SWT, baik segi zhahir maupun batin mereka."

Selanjutnya Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata: "Sebagian ulama zhahir mengingkari fenomena melihat Nabi saw secara terjaga. Mereka beralasan bahwa mata yang semu ('ainul faniyah) tidak akan mampu melihat sesuatu yang abadi ('ainul baqiyah). Nabi Muhammad saw berada di negeri keabadian, sedangkan orang yang melihat beliau berada di alam fana."

Abu Muhammad bin Abi Jamrah menjawab persoalan ini dengan mengatakan: "Bahwasanya orang mukmin jika meninggal dia akan melihat Allah SWT. Dia pada dasarnya tidak mati. Bahkan, salah seorang di antara mereka meninggal setiap harinya tujuh puluh kali."

Al-Qadhi Syarafuddin Hibbatullah bin 'Abdur Rahim al-Barazi dalam kitabnya l'iiaadul al-Anbiya 'Alaihimus Salam berkata: "Setelah ruh-ruh itu dicabut kemudian dikembalikan lagi, mereka itu hidup di sisi Tuhan seperti para syuhada."

Ada sekelompok orang yang melihat Nabi kita Muhammad saw dan Nabi mengabarkan bahwa shalawat dan salam yang mereka persembahkan sampai kepada beliau. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan daging para nabi as.

Al-Barazi mengatakan: "Ada kabar dari sekelompok jamaah dari wah pada masa ini dan sebelumnya, bahwasanya mereka melihat Nabi saw secara terjaga. beliau hidup setelah wafatnya." Al-Barazi melanjutkan, "Hal itu dituturkan oleh al-Syeikh al-Imam Syeikhul Islam Abui Bayan Naba' bin Muhammad bin Mahfuzh al-Dimsyiqi [8] dalam Nadhimahnya."

Syeikh Akmaluddin al-Babarti al-Hanafi [9] dalam syarah al-Masyariq mengenai hadis man ro'ani mengatakan: "Berkumpulnya dua orang, baik secara terjaga maupun saat tidur, untuk mencapai ma'iyyatul ittihad (kebersatuan), bagi mereka ada lima dasar, yakni secara kulliyatul istirak (keseluruhan kesamaan), baik dalam dzat atau dalam sifat seterusnya, atau dalam hal seterusnya atau dalam af'al (perbuatan), atau dalam maratib (urut-urutan). Dan seluruh hal yang ma'qul dari berkesesuaiannya dua hal atau beberapa hal tidaklah akan keluar dari lima hal di atas. Dan tidak terlepas juga dengan seberapa kuat perbedaan atau sedikitnya perbedaan itu menjadikan intensitas pertemuan semakin banyak atau sedikit, dan terkadang bertambah kuat mengalahkan sebaliknya, yakni semakin kuatnya mahabbah. Sehingga, hampir-hampir dua orang tersebut tak terpisahkan, dan terkadang sebaliknya. Dan barangsiapa yang berhasil mencapai lima dasar hal di atas dan kontinyu dalam kesesuaian antara dirinya dan ruh-ruh suci (yang sempurna) dari orang-orang terdahulu, maka ia akan mampu berkumpul dengan mereka kapan pun ia mau."

Syeikh Shafiyyuddin Ibn Abil Mansur dalam Risalahnya dan Syeikh Afifuddin al-Yafi'i dalam kitabnya Raudhur Riydhin menukil riwayat bahwasanya Syeikh al-Kabir panutan syeikh-syeikh yang 'arifbillah, dan berkah zamannya Abu 'Abdillah al-Qurasy mengatakan: "Ketika datang bencana besar melanda daerah Mesir, aku bertawajjuh untuk berdoa, kemudian aku mendengar suara yang mengatakan: "Tidak usah engkau berdoa, tidaklah ada doa yang didengarkan dari salah seorang kalian dalam kejadian ini." Selanjutnya aku pergi ke daerah Syam. Ketika aku berada di halaman luarnya al-Khalil as, maka al-Khalil menemuiku, kemudian aku berkata: "Ya Rasulullah, jadikanlah jamuanmu padaku dengan doa untuk penduduk Mesir." Kemudian al-Khalil berdoa, dan ternyata Allah memberikan kemudahan/ kelapangan bagi penduduk Mesir."

Al-Yafi'i mengatakan: "Ucapan Syeikh 'Abdullah al-Qurasy bahwa al-Khalil menemuiku" adalah ucapan yang benar, yang tidak bisa disanggah, kecuali orang yang jahil (bodoh) memahami hal yang terjadi atas mereka, yakni mengenai hal-ihwal yang mereka saksikan tentang kerajaan langit dan bumi dan melihat para nabi hidup, bukannya meninggal sebagaimana melihatnya Nabi Muhammad saw kepada Nabi Musa as di bumi dan melihatnya juga di langit, bersama sekelompok para nabi di langit, dan mendengar ceramah-ceramah mereka. Dan telah ditegaskan bahwa apa yang boleh (jaiz) bagi para nabi sebagai mukjizat, maka hal itu jaiz juga bagi para wali dengan karamah, dengan syarat tidak adanya at-tahaddy (pendakwahan dengan risalah dan tiadanya penentangan atau perlawanan kepada yang menentang-penterjemah).

Imam Ahmad dalam Musnadnya mengeluarkan suatu riwayat, dan al-Kharaiti dalam Maknrimul Akhlaq melalui Abi al-'Aliyah dari riwayat seseorang dari kalangan Anshar, ia berkata:
"Aku keluar meninggalkan keluargaku untuk menemui Nabi saw. Beliau sedang berdiri dan ada seseorang yang bersama beliau menghadapnya. Aku mengira bahwa antara keduanya ada keperluan. Kemudian orang Anshar tersebut berkata: Nabi saw berdiri sampai aku merasa kasihan kepada beliau sebab lamanya berdiri. Ketika Nabi telah berpaling, aku bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, orang ini telah berdiri bersama engkau sampai aku merasa kasihan terhadap engkau karena lamanya berdiri." Nabi menjawab, "Apakah engkau melihatnya? Dia adalah Jibril, tidak henti-hentinya beliau berwasiat kepadaku mengenai tetangga, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan mewarisi sesuatu dariku." Selanjutnya Nabi bersabda, "Adapun engkau jika bersalam (ke Jibril) ia akan membalas salammu."
Al-Mudni dalam al-Ma'rifat mengeluarkan suatu riwayat dari Tamim bin Salmah ra, ia berkata: "Ketika aku berada di sisi Nabi saw, seorang laki-laki yang berada di samping beliau tiba-tiba pergi, kemudian aku melihatnya sedang membelakangi dengan imamah (surban) yang dilepas dari arah belakangnya. Aku berkata, "Ya, Rasulullah, siapakah orang ini?" Nabi menjawab, "Ini adalah Jibril."
Ahmad dan at-Thabrani serta Baihaqi dalam al-Dalail mengeluarkan suatu riwayat dari Haritsah bin an-Nu'man ra ia mengatakan:
"Saya bertemu dengan Rasulullah, beliau bersama dengan Jibril, kemudian aku mengucapkan salam kepada keduanya lalu aku melewati keduanya. Kemudian Nabi menghampiri seraya berkata, "Apakah engkau melihat orang yang bersamaku?" Aku menjawab, "Benar." Kemudian Nabi berkata, "Sebenarnya dia itu Jibril, dia telah menjawab salammu."

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Haritsah ra, ia berkata: "Aku melihat Jibril dua kali sepanjang masa." Imam Ahmad dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn 'Abbas ra, ia berkata: "Aku bersama ayahku berada di samping Rasulullah saw. Saat itu di sisi Rasulullah ada seorang laki-laki yang sedang membisikinya. Orang itu seolah-olah membelakangi ayahku. Kemudian kami keluar, lalu ayahku berkata kepadaku,
"Wahai anakku, apakah engkau melihat kepada anak pamanmu seolah-olah membelakangiku?" Aku menjawab, "Benar ayah, di samping beliau ada seseorang yang sedang membisikinya." Kemudian ayahku kembali menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, aku berkata kepada 'Abdullah begini, begini. Dia menjawab, "Benar bahwa di samping engkau ada seseorang yang sedang membisiki, apakah benar di sampingmu ada seseorang?" Nabi menjawab, "Apakah engkau melihatnya wahai Abdullah?" Aku menjawab, "Benar." Rasulullah berkata, "Itu adalah Jibril, dialah yang menghalangiku darimu."

Ibn Sa'ad meriwayatkan dari Ibn 'Abbas ra, ia berkata: "Aku melihat Jibril dua kali." Imam at-Thabrani, al-Baihaqi, dan al-Dhabba' dalam al-Mukhtarah mengatakan: "Rasulullah saw menjenguk seseorang dari kalangan Anshar, ketika telah hampir dekat dengan rumahnya, beliau mendengar orang yang di dalam sedang bercakap-cakap. Ketika beliau mendekat, beliau tidak melihat seorang pun di dalam, lalu beliau bertanya, "Dengan siapa engkau tadi bercakap-cakap?" Sahabat tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, telah datang ke rumahku seseorang. Tidaklah aku melihat seorang pun setelah engkau yang lebih mulia di dalam majelisnya dan lebih baik bicaranya dibanding dia." Kemudian Rasulullah saw bersabda:
"Itu adalah Jibril. Sesungguhnya di antara kalian ada beberapa orang yang sekiranya salah seorang di antara mereka itu feer-qasam (bersumpah) kepada Allah, pasti akan diterimanya. "

Syeikh Sirajuddin bin al-Mulqan [10] dalam kitabnya Thabaaatul Awliya' menyebutkan: "Syeikh 'Abdul Qadir al-Kailani berkata, "Aku melihat Rasulullah saw sebelum Zhuhur, beliau berkata kepadaku, "Wahai anakku, mengapa engkau tidak segera berceramah?" Aku menjawab, "Duhai Abatah (Ayah), aku adalah seorang 'ajam (bukan Arab). Bagaimana aku akan berbicara dengan orang-orang Baghdad yang fasih-fasih." Lalu beliau berkata, "Bukalah mulutmu." Kemudian aku membuka mulutku lalu beliau meludahiku sebanyak tujuh kali. Kemudian beliau bersabda, "Berbicaralah kepada manusia dan ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mauizhah (pesan-pesan) yang baik." Kemudian aku menunaikan shalat Zhuhur dan duduk, tiba-tiba berduyun-duyun orang yang banyak mendatangiku, dan aku melihat Sayyidina Ali ra berdiri di depanku dalam majelis itu. Kemudian Sayyidina Ali ra berkata kepadaku, "Wahai anakku, mengapa engkau tidak segera berbicara?" Aku menjawab, "Wahai Abatah (Ayah), mereka berduyun-duyun datang kepadaku." Kemudian dia berkata, "Bukalah mulutmu." Kemudian aku membuka mulutku, lalu dia meludahiku sebanyak enam kali, kemudian aku bertanya, "Mengapa tidak engkau sempurnakan menjadi tujuh kali?" Beliau menjawab, "Adab kepada Rasulullah." Selanjutnya beliau lenyap dari pandanganku. Kemudian aku berkata, "Menyelam dalam pemikiran, kemudian menyelam dalam lautan hati mencari mutiara-mutiara kaum 'arifin. Kemudian dikeluarkan ke pinggir shadr (hati), kemudian mengundang agen penerjemah lisan, dibelinya hal itu dengan nafais isman (napas-napas berharga), yakni baiknya ketaatan di bilik-bilik yang Allah izinkan untuk didaki."

Dia juga berkomentar dalam terjemah Syeikh Khalifah bin Musa al-Hadzailaki, bahwa dia sering melihat Rasulullah saw baik dalam keadaan jaga maupun tidur. Sampai dikatakan bahwa kebanyakan pertemuannya dengan Nabi atas amr (perintali/keinginan) beliau saw baik secara terjaga maupun pada saat tidur. Dia melihat Rasulullah dalam satu hari semalam sebanyak tujuh belas kali. la mengatakan, salah satunya beliau Rasulullah saw berkata:

"Ya Khalifah, janganlah engkau gelisah, sebab betapa banyak para wali yang meninggal sebab sedih melihatku."

Al-Kamal al-Adfawi dalam bukunya at-Thali'us Sa'id mengenai terjemah al-Shafi Ibn 'Abdillah Muhammad bin Yahya al-Aswani yang tinggal di daerah Akhmim termasuk salah seorang sahabat Abi Yahya bin Syah'i, dia adalah orang yang terkenal akan keshalehannya, dia memiliki kemampuan kasyaf dan banyak sekali karamahnya. Adapun yang menulis tentang dirinya adalah Ibn Daqiq al-'id dan Ibn al-Nu'man serta Quthub al-Qusthalani, disebutkan bahwa ia melihat Nabi saw dan berkumpul bersama beliau.

Syeikh Abdul Ghaffar bin Nuh al-Qusy dalam kitabnya al-Wahid, beliau adalah salah seorang sahabat dari Syeikh Abi Yahya Abi Abdillah al-Aswani yang tinggal di daerah Akhmim, beliau mengabarkan bahwa dirinya melihat Nabi saw pada setiap jam sampai hampir-hampir belum sampai satu jam kecuali dia diberitahu sejam sebelumnya.

Dalam kitab al-Wahid juga disebutkan: "Adalah Syeikh Abui 'Abbas al-Mursiy [11] mempunyai wuslah (hubungan khusus) dengan Nabi saw. Jika ia bersalam kepada Nabi saw, beliau pasti akan membalasnya dan menjawab ketika berbicara bersama beliau. Syeikh Tajuddin bin Athaillah[12] dalam kitabnya Lathaiful Minan menceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Syeikh Abui Abbas al-Mursiy, "Wahai Tuanku, jabatlah tanganku ini, sebab engkau telah bertemu dengan banyak rijal (tokoh-tokoh) dan berkeliling ke negeri-negeri yang banyak." Syeikh Abui Abbas al-Mursiy menjawab, "Demi Allah, belumlah ada yang menjabat tanganku ini melainkan Rasulullah saw." beliau melanjutkan, "Sekiranya aku terhijab (terhalangi) dari Rasulullah sekejap mata pun, tidaklah aku menilai diriku termasuk orang Islam."

Syeikh Shafiyuddin bin Abil Mansur dalam Risalahnya dan Syeikh 'Abdul Ghaffar dalam al-Wahid mengatakan: "Diceritakan dari Syeikh Abil Hasan al-Wanani ia berkata: "Telah mengabarkan padaku Syeikh Abui 'Abbas at-Thabkhi, ia berkata, "Saya menemui tuanku Ahmad bin al-Rifa'i, namun ketika bertemu ia berkata kepadaku, "Aku bukanlah syeikhmu. Syeikhmu adalah 'Abdur Rahim di daerah Qina." Selanjutnya aku menuju daerah Qina, dan masuk menemui Syeikh' Abdur Rahim. Ia bertanya kepadaku, " Apakah engkau sudah ma'rifat (mengetahui) Rasulullah saw?" Aku menjawab, "Belum." Ia berkata, "Pergilah engkau ke Baitul Maqdis sampai engkau tahu (ma'rifat) Rasulullah." Kemudian' aku pergi ke Baitul Maqdis. Ketika aku menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba di langit, bumi, Arsy dan Kursy penuh dengan Rasulullah. Kemudian aku kembali menemui Syeikh. Ia bertanya kepadaku, "Apakah engkau telah ma'rifat (mengetahui) Rasulullah?" Aku menjawab, "Benar." Ia menyambung, "Sekarang thariqahmu telah sempurna. Tidaklah para wali quthub menjadi wali quthub, para wali autad menjadi wali autad, dan para wali menjadi wali melainkan mereka ma'rifat terhadap Rasulullah saw."

Syeikh 'Abdul Ghaffar mengatakan dalam kitabnya al-Wahid: "Salah seorang yang aku ketahui (akan kewaliannya) di Mekkah adalah Syeikh 'Abdullah 'Ad-Dalasi. Ia bercerita kepadaku bahwa ia merasa semua shalat dalam umurnya tidaklah sah kecuali sekali shalat saja. Ia meneruskan, "Itu terjadi saat aku berada di Masjidil Haram pada waktu shalat Shubuh. Ketika imam bertakbiratul ihram dan aku melakukannya, tiba-tiba ada kekuatan yang menarikku, di sana aku melihat Rasulullah sedang melakukan shalat sebagai imam sedang di belakangnya ada sepuluh orang. Kemudian aku menyusul shalat bersama mereka. Hal itu terjadi pada 673 H. Rasulullah saw, saat itu, pada raka'at pertama membaca Surat al-Muddatstsir dan pada rakaat yang kedua membaca surat an-Naba'. Setelah selesai salam, beliau berdoa dengan doa ini:

"Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk, bukannya orang-orang yang sesat lagi menyesatkan, tidak mengharapkan akan ke-baikanMu dan tidak pula merindukan apa yang ada di sisi-Mu, sebab bagiMulah anugerah kepada kami dengan mewujudkan kami. Sebelumnya kami tidak ada. BagiMu segala puji atas semua itu. Tidak ada Tuhan selain Engkau."

Ketika Rasulullah saw selesai dan bersalam, bersamaan itu juga imam Masjidil Haram salam, dan aku menyadari salamnya. Kemudian aku juga melakukan salam."

Syeikh Shafiyuddin dalam risalahnya mengatakan: "Syeikh Abui 'Abbas al-Harar berkata kepadaku, "Aku masuk menjumpai Nabi saw, yang saat itu sedang menulis Manasirul Awliya (daftar para wali) dengan wilayahnya. Beliau menulis salah satu di antara mereka, yaitu saudaraku Muhammad." Ia melanjutkan, saudaranya itu adalah syeikh besar yang memiliki wilayah (kewalian). Tergambar di wajahnya cahaya yang tidaklah samar bagi seorang pun bahwa dia adalah seorang wali. Kemudian kami tanyakan hal itu padanya. Ia menjawab, bahwa Nabi telaji menghembuskan napas beliau ke arah wajahnya. Dan hembusan beliau itu berbekas berupa cahaya di wajahnya.

Syeikh Shafiyuddin menyatakan: "Aku melihat Syeikh al-Kabir Abu 'Abdillah al-Qurthubi paling mulia di antara sahabat-sahabat Syeikh al-Qurasyi. Syeikh ini lebih banyak dari umurnya dihabiskan tinggal di Madinah an-Naba-wiyah, ia memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Nabi saw, terbukti dengan salamnya yang selalu dijawab dan dibalas oleh Nabi, serta membawakan surat beliau kepada Raja al-Kamil dan mempersembahkan surat itu ke Mesir, lalu kembali lagi ke Madinah."

Syeikh Shafiyuddin melanjutkan: "Salah seorang yang aku lihat di Mesir adalah Syeikh Abui' Abbas al-Qusthalani, sahabat yang paling istimewa dari Syeikh al-Qurasyi dalam hal kezuhudannya di daerah Mesir pada masanya. Waktunya yang paling banyak pada akhir-akhir hidupnya dihabiskan di Mekkah. Ia bercerita, pada suatu ketika ia masuk menemui Nabi saw lalu beliau berkata kepadanya, "Allah telah memegang tanganmu wahai Ahmad."

Al-Yafi'i dalam Raudhur Riyahin mengabarkan tentang sebagian dari mereka, bahwasanya dia melihat di sekitar Ka'bah ada para malaikat, para nabi, dan para wali, dan yang paling sering terjadi hal itu pada malam Jum'at, begitu juga malam Senin dan Kamis. Maka aku menghitung betapa banyak jamaah dari para nabi. Disebutkan pula bahwa setiap dari para nabi tersebut menempati tempat tertentu, duduk di sekitar Ka'bah. Dan duduk-duduk beserta mereka para pengikutnya dari keluarga, kerabat, dan para sahabat. Disebutkan pula, bahwa nabi kita Muhammad saw berkumpul bersama dengan para wali yang tak terhitung jumlahnya, hanya Allah saja yang tahu, di mana para nabi lainnya tidak sebesar itu jumlahnya. Diceritakan juga bahwa Ibrahim dan keturunannya duduk-duduk dekat dengan
pintu Ka'bah di sisi dasar maqamnya yang sudah masyhur. Musa beserta para nabi berada di antara dua Rukun Yamani, sedangkan 'Isa beserta jamaahnya berada di arah Hajar. Sedang nabi kita Muhammad duduk di Rukun Yamani beserta ahli bait, para sahabat, serta para wah' dari ummatnya.

Diceritakan dari sebagian para wali: "Pada suatu ketika ada seorang wali menghadiri majelis seorang faqih. Saat itu sang faqih sedang meriwayatkan suatu hadis. Sang wali berkata, "Hadis ini batal." Si faqih bertanya, "Dari mana engkau tahu bahwa hadis ini batal?" Si wali menimpali, "Nabi Muhammad, beliau sedang berdiri di sisi belakang kepalamu. Beliau berkata, "Aku tidak mengucapkan hadis ini." Maka tersingkaplah bagi si faqih dan dia bisa melihat Nabi."

Dalam kitab al-Mukhid Ilahiyah fi Manakibis Sadah al-Wafaiyah karangan Ibn Faris [13] ia mengatakan: "Aku mendengar tuanku 'Ali berkata, saat itu aku berumur kurang lebih lima tahun. Aku sedang belajar membaca al-Qur'an pada seseorang, namanya Syeikh Ya'qub. Pada suatu hari aku mendatanginya, tiba-tiba aku melihat Nabi dalam keadaan jaga, bukan mimpi, beliau memakai baju (gamis) dari katun berwarna putih. Kemudian aku melihat gamis itu berada padaku. Beliau berkata kepadaku: "Bacalah olehmu." Kemudian aku membaca surat ad-Dhuha dan Alam Nasyrah. Kemudian beliau hilang dari pandanganku. Ketika umurku mencapai 21 tahun, aku sedang melakukan takbira-tul ihram di Qurafah. Aku melihat Nabi saw berada di depanku, kemudian beliau merangkulku sambil berkata: Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Sejak saat itu, aku (seolah-olah) menerima pesan lisan langsung dari beliau.

Dalam sebagian majami' disebutkan, Sayyid Ahmad ar-Rifa'i [14] sedang melakukan ibadah haji, ketika berdiri menghadap hujrah (kamar) Nabi yang mulia, ia menyenandungkan syair:

Ketika merasa dalam keadaan jauh, maka kuutus ruhku. Bumi telah meninggalkanku, maka jadilah ia sebagai deritaku. Dan inilah bayang-bayang keberuntungan telah hadir. Julurkan tanganmu agar bibirku mendapat keuntungan.

Kemudian keluarlah tangan Baginda yang mulia dari dalam kubur, maka aku menyambutnya.

Dalam mu'jam (kumpulan) Syeikh Burhanuddin al-Baqa'i disebutkan: "Telah bercerita kepadaku al-Imam Abui Fadhl bin Abui Fadhl al-Nawiri, bahwasanya Sayyid Nuruddin al-Asjabini orang tua dari Syarif 'Afifuddin, ketika berada di Raudhah as-Syarifah dia berucap,"Assalamu'alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarkatuhu." Ia mendengarkan suara yang berasal dari kubur, "Wa'alaikas salam, wahai anakku."

Al-Hafizh Muhibbuddin bin an-Najar [15] dalam Ta'rikh-nya menyatakan: "Telah bercerita kepadaku Abu Ahmad Dawud bin 'Ali bin Muhammad bin Hibbatullah bin al-Muslimah bin Abui Faraj al-Mubarak bin 'Abdillah bin Muhammad bin an-Naqur ia berkata, "Telah bercerita Syeikh kami Abu Nashar 'Abdul Wahid bin 'Abdul Malik bin Muhammad bin Abi Sa'id as-Shufi al-Karkhi, ia berkata,

"Saya sedang melakukan ibadah haji dan berziarah ke kubur Nabi saw. Ketika aku sedang duduk di sisi dinding kamar, tiba-tiba Syeikh Abu Bakar ad-Dayar Bakri masuk dan duduk menghadap arah Nabi saw dan berucap As-Salamu 'alaika ya Rasulallah. Aku mendengar suara di balik dinding, Wa'alaikas salam ya Abu Bakar. Suara itu jelas terdengar oleh orang-orang yang berada di situ.

Dalam kitab Mishbah azh-Zhalam fil Mustaghitsin bi-Khairil Anam karangan al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Musa bin an-Nu'man [16] ia mengatakan: "Aku mendengar Yusuf bin 'Ali ar-Raqasi bercerita dari seorang wanita Bani Hasyim, wanita itu tinggal berdekatan dengan kota Madinah. Wanita itu diperlakukan tidak baik oleh sebagian pembantu tuan rumah wanita itu, lalu wanita itu bercerita. Kemudian aku beristighatsah dengan Nabi saw, maka aku mendengar suara yang berkata dari arah Raudhah, "Engkau berada dalam uswah (teladan), bersabarlah sebagaimana aku telah bersabar, atau semisalnya." Kemudian suara itu menghilang dariku, dan tiga orang pembantu yang menganiaya diriku itu pun mati.

Ibn as-Sam'ani dalam kitabnya ad-Dala'il mengatakan: "Aku adalah Abu Bakar Hibbatullah bin al-Faraj, aku adalah Abui Qasim Yusuf bin Muhammad bin Yusuf al-Khathib, aku adalah Abui Qasim 'Abdur Rahman bin 'Umar bin Tamkn al-Muaddab Tsana Ibn Ibrahim bin' Alan, aku adalah 'Ali bin Muhammad bin 'Ah Tsana Ahmad bin al-Hasyim at-Thai, ayahku telah bercerita kepadaku dari ayahnya dari Ibn Salamah bin Ka'sal dari Abi Shadiq, dari 'AH bin Abi Thalib ra, ia berkata, "Telah datang kepada kami a'rabi (seorang dari kampung) setelah kami selesai menguburkan jasad Nabi saw tiga hari yang lalu. Kemudian orang kampung tersebut menyungkurkan dirinya di kubur Nabi saw dan menaburkan debu kuburan ke arah kepalanya dan ia berucap, "Ya Rasulullah, engkau bersabda, maka kami dengar sabdamu, dan engkau mendengar dari Allah, kemudian kami mendengar dari engkau apa yang Allah turunkan (wahyukan) kepada engkau:

"Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."

Dan aku telah menzhalimi diriku, dan aku mendatangi engkau supaya engkau memintakan ampun untukku. Kemudian ada suara dari arah kubur bahwa aku telah diampuni."

Selanjutnya saya melihat dalam kitab Muzilus Syubhat fi Itsbatil Karamat karangan Imam Imaduddin bin Isma'il bin Hibbatullah bin Batish [17] disebutkan salah satu dalil yang menetapkan adanya karamah, yakni atsar yang berasal dari sahabat dan tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Di antara karamah mereka adalah Abu Bakar ra. Ketika ia mendekati ajal, ia berkata kepada putrinya Aisyah, "Bahwa keduanya adalah saudara laki-lakimu dan dua saudara perempuanmu." 'Aisyah ra bertanya, "Benar dua orang itu adalah saudara laki-lakiku, yakni Muhammad dan Abdur Rahman, siapa lagi saudara perempuanku yang satunya, tidakkah aku hanya memiliki satu saudara perempuan, yakni Asma'?" Abu Bakar berkata, "Zawabith anak perempuan Kharijah, dia ditelantarkan di tempat gembala, dia adalah jariyah kemudian melahirkan Ummi Kultsum."

Kemudian karamah 'Umar bin Khaththab dalam kisah Sariyah, 'Umar memanggilnya, saat itu ia sedang ber-khutbah, "Wahai Sariyah, ke bukit, ke bukit." Kemudian Allah perdengarkan suara 'Umar kepada Sariyah padahal ia berada di Nahawand. Juga kisah 'Umar dengan Sungai Nil dan surat khususnya untuk sungai tersebut hingga mengalir setelah keringnya.

Kemudian karamah 'Utsman bin 'Affan, 'Abdullah bin Salam berkata: "Saya telah mendatangi 'Utsman bin 'Affan untuk mengucapkan salam, sedang beliau dalam keadaan terkepung. 'Utsman berkata, "Selamat datang sahabatku, kulihat Rasululllah saw dalam gubuk ini." 'Abdullah bin Salam berkata, "Wahai 'Utsman, orang-orang telah mengepungmu?" Utsman menjawab, "Benar. Apakah engkau haus?" Aku menjawab, "Benar." Kemudian ia mengambil air seember untukku. Aku pun meminumnya sampai puas, terasa dinginnya di antara tenggorokan dan dadaku. Beliau pun berkata, "Jika engkau mau membantu mereka, engkau boleh berbuka bersama kami." Maka kupilih berbuka bersama Nabi saw. Ternyata hari itu Utsman meninggal terbunuh.

Hal di atas adalah kisah yang terkenal dari 'Utsman ra yang berasal dari kitab-kitab hadis, dikeluarkan oleh Ibn Abi Usamah dalam Musnadnya dan juga selainnya. Pengarang buku ini telah paham bahwa itu adalah ru'yah (melihat) secara terjaga. Dan jika tidak, berarti tidak patut untijik dikategorikan sebagai karamah, dan karamah itu pun tidak diingkari oleh orang yang mengingkari karamah para wali.

Sebagian dari itu, apa yang dituturkan Ibn Batish dalam kitab ini, ia mengatakan: "Di antara mereka adalah Abui Husein Muhammad bin Sam'un al-Baghdadi as-Shufi [18] Abu Thahir Muhammad bin 'Ali al-'Ulah berkata, "Pada suatu hari Abui Husein bin Sam'un menghadiri majelis pengajian, ia duduk di kursi sambil berceramah. Adalah Abui Fath al-Quwash duduk di samping kursi, ia terserang kantuk dan tidur. Abui Husein berhenti sejenak dari ceramahnya sampai Abui Fath terbangun dan mengangkat kepalanya. Abui Husein bertanya kepadanya, "Apakah engkau melihat Nabi saw dalam tidurmu?" Ia menjawab, "Benar." Abui Husein berkata, "Oleh sebab itu aku berhenti bicara khawatir jika hal itu memutus apa yang sedang engkau alami."

Hal tersebut di atas menjadi bukti bahwa sebenarnya Ibn Sam'un melihat Nabi saw secara terjaga ketika Nabi hadir, dan Abui Fath melihatnya dalam tidur.

Abu Bakar bin Abi Abyadh berkata dalam tulisannya: "Aku mendengar Abui Husein Naba'nal Jamal berkata, "Telah bercerita kepadaku sebagian sahabat kami, "Ada seorang laki-laki dikenal sebagai Ibn Tsabit tinggal di Mekkah. Pada suatu ketika pergi dari Mekkah menuju Madinah selama enam tahun, tidaklah lain hanya untuk bersalam kepada Nabi Muhammad saw. Kemudian ia kembali pulang. Setelah selang beberapa waktu, sebab sibuk atau sebab lain, ia lupa tidak berkunjung." Ia melanjutkan ceritanya, "Ketika ia sedang duduk di sebuah batu antara tidur dan terjaga, tiba-tiba ia melihat Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda, "Wahai Ibn Tsabit, engkau tidak menziarahiku, maka aku yang mengunjungimu."

Perhatian:

Pertama, kebanyakan kejadian melihat Nabi Muhammad saw dalam keadaan jaga adalah dengan pandangan hati, kemudian meningkat sampai melihat dengan pandangan mata (bashar). Pembahasan masalah ini telah dikemukakan di depan. Bahwa pernyataan al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi, "Akan tetapi bukanlah melihatnya bashariyah (mata) ini seperti melihat yang umum diketahui oleh kebanyakan orang seperti melihatnya sebagian orang kepada sebagian yang lain. Melihat di sini adalah fenomena jam'ah khaliyah dan barzakhiyyah (metafisik) dan peristiwa wujdani (yang dirasakan hati) yang tidak bisa mengetahui hakikatnya kecuali orang yang mengalaminya langsung. Begitu juga —disebutkan di depan— seperti yang dialami oleh Syeikh 'Abdullah ad-Dalasi; ketika imam takbiratul ihram tiba-tiba ada kekuatan yang menarikku, kemudian aku melihat Rasulullah saw. Hal ini mengisyaratkan pada fenomena di atas.

Kedua, apakah melihatnya itu, melihat kepada dzat Nabi Muhammad saw dengan jisim dan ruhnya atau semacam bentuk gambar (pemisalannya) di mana orang-orang melihat arbabul ahwal dan mereka katakan sebagai Nabi saw. Dalam hal ini al-Ghazali menjelaskan, bahwa yang dimaksud bukanlah Nabi dilihat sebagai jisim dan badannya. Akan tetapi, "misal" beliau yang benar, pemisalan itu sebagai alat (media) di mana hal itu suatu ketika merupakan hal yang sebenarnya (hakikat) dan pada waktu lain merupakan khayali. Sebab nafs bukanlah misal yang dikhayalkan. Adapun perwujudan dari bentuk yang terlihat itu bukanlah ruh dari Nabi Muhammad saw dan juga bukan sosoknya, akan tetapi misal (contoh). Imam Ghazali melanjutkan, yang semisal dengan itu adalah orang yang melihat Nabi saw sewaktu tidur. Sesungguhnya dzat Allah tersucikan dari bentuk dan gambar, akan tetapi puncak dari cara Allah supaya diketahui oleh hamba dengan perantaraan misal (gambar) yang bisa dicerna semisal cahaya atau lainnya. Dan misaj tersebut adalah sesuatu yang haqq (benar adanya) sebagai media dalam pengenalan (ta'rif), maka orang yang melihat mengatakan, "Aku melihat Allah dalam tidur", tidak dimaknai aku melihat Dzat Allah ta'ala, sebagaimana ia mengatakan tentang haqq (kebenaran) selainnya.

Al-Qadhi Abu Bakar bin al-'Arabi menjelaskan: "Melihat Nabi saw dengan sifat-sifatnya yang sudah diketahui merupakan perjumpaan yang sebenarnya. Dan melihat beliau bukan dengan sifat-sifatnya adalah pertemuan pada pemisalan." Inilah yang ia utarakan dalam kitab Ghayatul Husni, dan tidaklah mustahil melihat beliau dengan jasad dan ruhnya. Sebab Nabi saw dan nabi-nabi yang lain adalah hidup. Ruh-ruh mereka dikembalikan ke jasad mereka setelah dicabut, dan mereka diizinkan untuk keluar dari kubur mereka dan beraktivitas, baik di alam malakut 'ulya (atas) atau sufla (bawah).

Imam al-Baihaqi telah membahas sepenggal kehidupan para nabi. Ia menyatakan dalam kitab Dalailun Nubuwwah: "Para nabi hidup di sisi Tuhan mereka seperti para syuhada."

Ustadz Abu Manshur 'Abdul Qahir bin Thahir al-Baghdadi [19] mengatakan: "Para sahabat kami yang ahli kalam al-muhaqqiqun berpendapat bahwa Nabi kita Muhammad saw hidup setelah wafatnya. Adalah beliau saw bergembira dengan ketaatan ummatnya dan bersedih dengan kemaksiatan mereka, dan beliau membalas shalawat dari ummatnya." Ia menambahkan, "Para nabi as tidaklah dimakan oleh bumi sedikit pun. Musa as sudah meninggal pada masanya, dan Nabi kita mengabarkan bahwa beliau melihat ia shalat di kuburnya. Disebutkan dalam hadis yang membahas masalah mi'raj, bahwasanya Nabi Muhammad saw melihat Nabi Musa as di langit ke empat serta melihat Adam dan Ibrahim. Jika hal ini benar adanya, maka kami berpendapat bahwa Nabi kita Muhammad saw juga hidup setelah wafatnya, dan beliau dalam kenabiannya."

Al-Qurtubi dalam at-Tadzkirah mengenai hadis kematian dari syeikhnya mengatakan: "Kematian bukanlah ketiadaan yang murni, namun kematian merupakan perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa para syuhada (orang yang mati syahid) setelah kematian mereka, mereka hidup dengan diberikan rejeki, dalam keadaan gembira dan suka cita. Hal ini merupakan sifat orang-orang yang hidup di dunia. Jika sifat kehidupan di dunia ini saja diberikan kepada para syuhada (orang yang mati syahid), tentu para nabi lebih berhak untuk menerimanya.

Benar, ungkapan yang mengatakan bahwa bumi tidak memakan jasad para nabi as. Hal itu terbukti bahwa Nabi Muhammad saw berkumpul dengan para nabi pada malam isra' di Baitul Maqdis dan di langit, serta melihat Nabi Musa berdiri shalat di kuburnya. Nabi juga mengabarkan bahwa beliau menjawab salam dari orang yang mengucapkan salam kepadanya. Sampai hal yang lebih dari itu, di mana secara global hal tersebut bisa menjadi dasar penyangkalan terhadap kematian para nabi as yang semestinya adalah mereka kembali; gaib dari pada kita, hingga kita tidak bisa menemukan mereka, padahal mereka itu wujud, hidup dan tidaklah melihat mereka seorang pun dari kita melainkan orang yang oleh Allah diberikan kekhususan dengan karamah.

Abu Ya'la dalam Musnadnya dan al-Baihaqi dalam kitab Hciycitul Anbiyci' mengeluarkan hadis dari Anas ra:

Nabi saw bersabda: "Para nabi hidup di kubur mereka dalam keadaan mengerjakan shalat."

Al-Baihaqi mengeluarkan hadis dari Anas ra:

Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya para nabi tidaklah ditinggalkan di dalam kubur mereka setelah empat puluh malam, akan tetapi mereka shalat di hadapan Allah SWT sampai ditiupnya sangkakala."

Sufyan meriwayatkan dalam al-Jami', ia mengatakan: "Syeikh kami berkata, dari Sa'idbin al-Musayyab, ia mengatakan, "Tidaklah seorang nabi itu tinggal di dalam kuburnya lebih dari empat puluh malam, lalu ia diangkat."

Al-Baihaqi menyatakan, atas dasar inilah mereka layaknya seperti orang hidup kebanyakan, sesuai dengan Allah menempatkan mereka.

'Abdur Razzaq dalam Musnadnya meriwayatkan dari as-Tsauri, dari Abil Miqdam, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: "Tidaklah seorang nabi mendiami bumi lebih dari empat puluh hari."

Abui Miqdam meriwayatkan dari Tsabit bin Hurmuz al-Kufi, seorang syeikh yang shaleh, Ibn Hibban dalam Tarikhnya dan Thabrani dalam al-Kabir serta Abu Nua'im dalam al-Hilyah, dari Anas ra berkata:

Rasulullah saw bersabda: "Tidaklah seorang nabi pun yang meninggal, kemudian mendiami kuburnya kecuali hanya empat puluh hari."

Imamul Haramairi dalam kitab an-Nihayah, dan ar-Rafi'i dalam kitab as-Syarah diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda

"Aku dimuliakan oleh Tuhanku dari ditinggalkannya aku dikubur selama tiga hari."

Imam al-Haramain menambahkan, diriwayatkan lebih dari dua hari. Abui Hasan bin ar-Raghwati al-Hanbali mencantumkan dalam sebagian kitab-kitabnya:

"Sesungguhnya Allah tidak meninggalkan seorang nabi pun di dalam kuburnya lebih dari setengah hari."

Al-Imam Badruddin bin as-Shahib dalam Tadzkirahnya membahas dalam satu bab tentang hidupnya Nabi saw setelah memasuki alam bnrzokh. Ia mengambil dalil penjelasan Pemilik syari'at (Allah) dari firmanNya:

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rejeki," (QS. Ali 'Imran: 169).

Keadaan di atas menjelaskan tentang kehidupan alam barzakh setelah kematian, yang dialami oleh salah satu golongan dari ummat ini yang termasuk dalam golongan orang-orang yang bahagia (sn'ada'). Apakah hal-ikhwal mereka lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan Nabi saw? Sebab mereka memperoleh kedudukan semacam ini dengan barakah dan dengan sebab mereka mengikuti beliau, serta bersifat dengan hal yang memang selayaknya mereka memperoleh ganjaran kedudukan ini dengan syahadah (kesaksian), dan syahadah Nabi Muhammad saw itu merupakan paling sempurnanya syahadah.

Nabi Muhammad saw bersabda:

"Aku melewati Nabi Musa as pada malam aku dasra'kan berada di sisi bukit pasir merah, ia sedang berdiri shalat di kuburnya."

Hal ini jelas sebagai penetapan atas hidupnya Musa as, sebab Nabi saw menggambarkannya sedang melakukan shalat dalam posisi berdiri. Hal semacam ini tidaklah disifati sebagai ruh, melainkan jasad, dan pengkhususannya di kubur merupakan dalilnya. Sebab sekiranya (yang tampak itu) adalah sifat-sifat ruh, maka tidak memerlukan pengkhususan di kuburnya. Tidak seorang pun yang akan mengatakan/berpendapat bahwa ruh-ruh para nabi terisolir (terpenjara) di dalam kubur beserta jasadnya, sedangkan ruh-ruh para su'ada' (orang-orang yang bahagia/sentosa) dan kaum mukminin berada di surga.

Di dalam ceritanya, Ibn 'Abbas menuturkan ra:

"Aku merasa tidak sah shalatku sepanjang hidup kecuali sekali shalat saja. Hal itu terjadi ketika aku berada di Masjidil Haram pada waktu Shubuh. Ketika imam takbiratul ihram, aku juga melakukan hal yang sama. Tiba-tiba aku merasa ada kekuatan yang menarikku; kemudian aku berjalan bersama Rasuhdlah antara Mekkah dan Madinah. Kemudian kami melewati sebuah lembah. Nabi bertanya, "Lembah apakdh ini?"Mereka menjawab, "Lembah Azraq."Kemudian Ibn 'Abbas berkata, "Seolah-olah aku melihat Musa meletakkan kedua jari telunjuk ke telinganya sambil berdoa kepada Allah dengan talbiyah melewati lembah ini. Kemudian kami melanjutlam perjalanan hingga kami sampai pada sebuah sungai kecil di bukit." Ibn 'Abbas melanjutkan kisahnya, "Seolah-olah aku melihat Nabi Yunus di atas unta yang halus, di atasnya ada jubah wol melewati lembah ini sambil membaca talbiyah."

Dipertanyakan di sini, bagaimana Ibn 'Abbas bisa menuturkan tentang haji dan talbiyah mereka, padahal mereka sudah meninggal? Dijawab: bahwasanya para syuhada itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan diberikan rejeki, maka tidak jauh pula, jika mereka haji dan shalat serta bertaqarrub dengan semampu mereka, meskipun mereka berada di akhirat. Sebenarnya mereka di dunia mi, yakni kampungnya amal, sampai jika telah habis masanya dan berganti ke kampung akhirat, yakni kampungnya jaza' (pembalasan), maka habis pula amalnya. Ini pendapat dari al-Qadhi Iyadh.

Al-Qadhi Iyadh mengatakan bahwa mereka itu melaksanakan haji dengan jasad mereka dan meninggalkan kubur mereka, maka bagaimana bisa diingkari berpisahnya Nabi saw dengan kuburnya, jika beliau haji, shalat ataupun isra' dengan jasadnya ke langit, tidaklah beliau terpendam di dalam kubur.

Kesimpulannya dari beberapa penukilan dan hadis tersebut, bahwa Nabi saw hidup dengan jasad dan ruhnya. Dan beliau melakukan aktivitas dan berjalan, sekehendak beliau di seluruh penjuru bumi dan di alam malakut. Dan beliau dalam bentuk/keadaan seperti saat sebelum beliau wafat, tidak berubah sedikit pun. Beliau tidak tampak oleh pandangan sebagaimana para malaikat yang wujudnya adalah ada dan hidup dengan jasad mereka. Jika Allah berkehendak mengangkat hijab tersebut terhadap orang yang Dia kehendaki sebagai bentuk anugerah dengan melihat Nabi, maka orang tersebut akan melihat beliau dalam keadaan apa adanya (seperti saat beliau hidup) dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi dari hal tersebut serta tidak ada pula yang menentang atas pengkhususan melihat yang semisalnya.

Ketiga, ada sebagian orang yang menanyakan bagaimana caranya orang-orang yang jumlahnya banyak dan di tempat yang berbeda-beda pula melihat beliau? Maka ada sebuah syair yang berbunyi:

"Seperti matahari di angkasa, sinarnya menerangi, negeri-negeri baik di timur atau di barat."

Dalam manaqib as-Syeikh Tajuddin bin 'Athaillah disebutkan ada salah seorang muridnya yang mengatakan: "Aku sedang melakukan ibadah haji, pada saat thawaf aku melihat Syeikh Tajuddin juga melakukan thawaf, maka aku berniat untuk mengucapkan salam kepadanya setelah beliau selesai dari thawafnya. Ketika beliau telah selesai dari thawaf, maka aku mendatanginya namun aku tidak melihatnya lagi. Kemudian aku melihatnya lagi ketika berada di Arafah, dan begitu juga kejadiannya, begitu pula di tempat-tempat lainnya. Ketika aku kembali ke Mesir, maka aku bertanya tentang keadaannya, dikatakan kepadaku bahwa beliau dalam keadaan baik. Lalu aku tanyakan apakah beliau bepergian? Mereka (murid-murid Syeikh) menjawab tidak. Selanjutnya aku menemui Syeikh dan aku mengucapkan salam kepada beliau. Beliau bertanya kepadaku, "Siapakah yang engkau lihat?" Aku menjawab, "Aku melihat engkau wahai Tuanku." Beliau menimpali, "Wahai Fulan, orang besar (ar-rajul al-kabir) memenuhi semesta ini. Sekiranya seorang wali quthub memanggil batu, tentu batu itu akan menjawab."

Kalaulah wali quthub memenuhi semesta ini, tentu saja Nabi Muhammad saw dalam pembahasan ini adalah yang paling utama. Dalam pembahasan yang terdahulu telah disebutkan dari Syeikh Abui Abbas at-Thabkhi, bahwasanya dia berkata: "Dan aku melihat di langit, bumi, Arsy, Kursy, semuanya penuh dengan Rasulullah saw." Ada orang yang bertanya, apakah semestinya bagi orang yang melihat Rasulullah saw bisa dikategorikan sebagai sahabat?

Jawabnya: bahwa hal tersebut tidaklah mesti harus demikian. Meski orang yang melihat pemisalan dari beliau saw itu adalah benar adanya. Sebab suhbnh (kategori sahabat) bisa ditetapkan berdasar pada melihat dzat beliau yang mulia, baik itu fisik maupun ruhnya. Ringkasnya, kami biasanya bahwa orang yang melihat dzat beliau adalah syarat kategori suhbah (persahabatan). Jika ia melihat beliau, sedangkan beliau berada di alam malakut, melihat semacam ini tidak bisa dikategorikan sebagai suhbah (persahabatan). Hal ini dipertegas lagi oleh hadis-hadis yang menjelaskan bahwa seluruh ummatnya dihadapkan kepada beliau. Nabi melihat mereka, begitu sebaliknya, seluruh ummatnya melihat beliau, dan tidaklah menjadi dasar bahwa semuanya dikategorikan sebagai sahabat. Sebab melihatnya di sini adalah melihatnya di alam malakut, maka tiada faedah suhbah itu.

Abu Bakar bin Abi Dawud dalam kitab al-Masaif mengeluarkan dari Abu Ja'far, ia mengatakan: "Abu Bakar ra mendengar munajat Jibril untuk Baginda Nabi saw."

Muhammad bin Nashar al-Maruzi [20] dalam kitab as-Shalat mengeluarkan sebuah riwayat dari Hudzaifah bin al-Yaman ra:

"Bahwasanya ia mendatangi Nabi saw kemudian berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ketika aku sedang melakukan shalat tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berkata, "Ya Allah, segala puji bagiMu seluruhnya, dan bagimu seluruh kerajaan, dan kepada Engkau seluruh perkara dikembalikan baik yang terang ataupun tersamar. BagiMu segala puji, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku yang telah lampau dan jagalah sisa umurku dan berikanlah aku rejeki amal yang bersih yang Engkau ridai diriku dengannya." Nabi saw menjawab, "Itu adalah malaikat yang mendatangimu untuk mengajarimu cara memuji Tuhanmu."

Muhammad bin Nashar mengeluarkan satu riwayat dari Abu Hurairah ra, ia berkata: "Ketika aku sedang melakukan shalat, tiba-tiba aku mendengar suara seseorang berdoa, "Ya Allah, segala puji bagiMu seluruhnya..." Ia menyebutkan hadis semisal di atas.

Ibn Abi Dunya dalam kitab adz-Dzikr mengeluarkan satu riwayat dari Anas ra, ia berkata: "Ubai bin Ka'ab berkata, "Sungguh aku masuk ke masjid, sungguh aku akan shalat, sungguh aku akan memuji Allah dengan puji-pujian yang belum pernah seorang pun memuji dengannya."

Ketika ia selesai melakukan shalat dan duduk untuk memuji Allah SWT, tiba-tiba ia mendengar suara yang tinggi dari arah belakang yang berbunyi, "Ya Allah, segala puji bagiMu seluruhnya, dan bagiMu seluruh kerajaan, dan di tangan-Mulah segala urusan, dan kepadaMulah seluruh urusan akan dikembalikan, baik yang terang maupun yang tersamar, bagiMu segala puji. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ampunilah segala dosa-dosaku yang telah berlalu dan jagalah sisa-sisa umurku dan berikanlah aku rejeki amal perbuatan bersih yang Engkau ridai dan terimalah taubatku." Kemudian ia mendatangi Nabi saw dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Maka Nabi menjawab, "Itu adalah Jibril."

At-Thabrani dan al-Baihaqi mengeluarkan satu riwayat dari Muhammad bin Salamah ra, ia mengatakan:

"Saya bertemu dengan Rasulullah saw sedang meletakkan pahanya di atas paha seseorang. Maka aku tidak jadi mengucap salam. Kemudian aku kembali. Nabi bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk mengucap salam?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku melihat engkau melakukan begini dengan orang laki-laki ini yang tidak pernah engkau lakukan dengan seorang pun, maka aku tidak ingin memutus apa yang sedang Baginda bicarakan. Siapakah orang ini wahai Rasuhdlah?" Beliau menjawab, "Jibril."

Al-Hakim mengeluarkan riwayat dari 'Aisyah ra, ia berkata: "Aku melihat Jibril berdiri di kamarku ini, dan Rasulullah saw membisiki. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah saw, "Wahai Rasulullah, siapakah gerangan orang ini?" Beliau menjawab, "Menurutmu mirip siapakah dia itu?" Aku menjawab, "Badhiyah." Nabi menimpali, "Engkau telah melihat Jibril."

Al-Baihaqi mengeluarkan riwayat dari Hudzaifah: Nabi saw bersabda, kemudian beliau keluar, aku mengikutinya, tiba-tiba ada seseorang yang membuntuti beliau. Nabi bertanya kepadaku:

"Wahai Hudzaifah, apakah engkau melihat orang yang membuntutiku?" Aku menjawab, "Benar." Beliau melanjutkan, "Itu adalah salah satu dari para malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya. Ia meminta izin kepada Tuhanku, kemudian mengucapkan salam kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku tentang Hasan dan Husein dan bahwa keduanya adalah pemimpin pemuda penghuni surga serta Fatimah sebagai pemimpin wanita penghuni surga.".

At-Thabrani mengeluarkan sebuah riwayat dari Hudzaifah ra, ia berkata: "Aku bermalam di rumah Nabi saw. Kemudian aku melihat di sisi beliau ada seseorang. Nabi saw bertanya kepadaku, "Wahai Hudzaifah, apakah engkau meliliatnya? " Aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau menjelaskan, "Ini adalah malaikat yang belum pernah diturunkan untuk menemuiku sejak aku diutus. Ia mendatangiku malam ini dan memberitahukan kabar gembira bahwa Hasait dan Husein menjadi pemimpin pemuda ahli surga."

Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Nasa'i serta al-Baihaqi, dua orang yang disebut terakhir dalam kitab Dalailun Nubuwwah, diriwayatkan dari Usaid bin Hushain, ia bercerita bahwasanya ketika ia sedang membaca bagian dari surat al-Baqarah, saat itu kudanya ia talikan di sisinya, tiba-tiba kuda tersebut berputar-putar,, kemudian ia berhenti membaca, dan kuda itu pun ikut tenang. Kemudian ia membaca surat itu lagi, dan kudanya kembali berputar-putar. Dia diam, maka kuda itu pun ikut tenang. Kemudian ia membaca lagi, kembali kuda tersebut berputar-putar. Ketika ia diam, kudanya pun ikut tenang. Ketika ia mendongakkan kepalanya ke langit, tiba-tiba saja ia melihat gumpalan yang berupa seperti lampu-lampu, naik ke langit sampai lenyap dari pandangan matanya. Pada pagi harinya, hal itu diceritakan pada Rasulullah saw, Nabi saw menjawab:

"Itu adalah para malaikat yang mendekat sebab mendengar suaramu, sekiranya engkau membaca (terus), maka niscaya orang-orang bisa melihat malaikat tersebut dengan jelas (tidak tersembunyi)."

Al-Waqidi dan Ibn 'Asakir mengeluarkan satu riwayat dari 'Abdur Rahman bin 'Auf ra, ia berkata: "Aku melihat dua orang saat terjadi Perang Badar. Salah satunya berada di sisi kanan Nabi Muhammad saw dan satunya lagi berada di sebelah kiri. Keduanya bertempur dengan dahsyat, kemudian sepertiga dari kekuatan keduanya berada di belakang beliau dan seperempat dari kekuatan mereka berada di depan Nabi saw."

Ishaq bin Rahwiyah [21] di dalam Musnadnya, Ibn Jarir dalam Tafsirnya, Abu Na'im dan al-Baihaqi dalam kitab Daldilun Nubnwwah mengeluarkan riwayat dari Usaid as-Sa'idi ra, ia berkata: "Waktu itu aku disembunyikan (tidak diberitahu). Sekiranya aku bersama kalian dalam Perang Badar, tentu akan aku kabarkan kepada kalian mengenai suku besar yang keluar bersama para malaikat, aku tidak ragu dan tidak mengingkarinya."

Al-Baihaqi mengeluarkan sebuah riwayat dari Abi Burdah bin Niyar, ia berkata: "Aku membawa tiga kepala, dan aku meletakkannya di hadapan Nabi saw: Wahai Rasulullah, adapun yang dua kepala ini, aku sendiri yang telah memenggalnya, sedang yang ketiga ini aku melihat seorang laki-laki putih yang keras sekali pukulannya, kemudian aku ambil kepala tersebut." Kemudian Nabi bersabda:

"Pemuda itu termasuk dari para malaikat."

Al-Baihaqi mengeluarkan suatu riwayat yang bersumber dari Ibn 'Abbas ra, ia berkata: "Ada malaikat yang berbentuk manusia yang dikenal oleh orang banyak untuk meneguhkan pendirian mereka." Ibn 'Abbas melanjutkan,

"Aku telah dekat dengan mereka (malaikat), kemudian aku mendengarkan mereka berkata, "Sekiranya mereka menanggung apa yang telah ditatapkan kepada kita, tidaklah mereka itu keberatan,"

Hal itu seperti yang difirmankan Allah dalam surat al-Anfal: 12:

"(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat "Sesungguhnya aku bmama kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang telah beriman' (QS. al-Anfal: 12),

Ahmad, Ibn Sa'ad, Ibn Jarir Sirta Abu Na'im dalam ad-Dalail mengeluarkan suatu riwayat dari Ibn 'Abbas ra, ia berkata: "Abul Yasar, yakni Ka'ab bin 'Umar adalah orang yang telah menawan 'Abbas, dia adalah sterang yang berperawakan sidang, Adapun 'Abbas adalah storang yang berperawakan gemuk. Nabi Muhammad saw bertanya kepadanya, "Wahai Abul Yasar, bagaimana engkau bisa menawan 'Abbas?" Abul Yasar menjawab, "Wahai Rasulullah, aku telah dibantu oleh seseorang yang belum pernah aku sebelum atau sesudahnya, begini dan begini." Kemudian Nabi saw menjawab:

"Engkau telah dibantu oleh morang malaikat yang mulia"

Ibn Sa'ad dan al-Baihaqi mengeluarkan riwayat dari 'Imar bin Abi 'Imar ra bahwa Hamzah bin 'Abdil Muthallib berkata: "Wahai Rasulullah, perlihatkan kepadaku Jibril dalam wujudnya yang asli." Beliau menjawab, "Duduklah." Kemudian Hamzah duduk. Setelah itu turunlah Jibril pada sepotong kayu yang ada pada Ka'bah. Kemudian Nabi berkata, "Angkatlah pandanganmu dan lihatlah." Kemudian Hamzah mengangkat pandangan matanya. Ia melihat kedua telapak kakinya (Jibril) seperti zabarjud berwarna hijau."

Ibn Abi Dunya dalam kitab al-Qubur, at-Thabrani dalam kitab al-Awsath mengeluarkan riwayat dari Ibn 'Umar ra, ia mengatakan: "Ketika sedang menelusuri bekas-bekas pertempuran Badar, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki yang keluar dari lubang, pada lehernya ada rantai. Kemudian ia memanggilku, "Wahai 'Abdullah, berikanlah aku minum." Dan dari lubang yang sama muncul seorang laki-laki, di tangannya menggenggam cemeti, ia memanggilku, "Wahai 'Abdullah, janganlah engkau beri minum. Ia adalah orang kafir." Lalu ia memukul orang tersebut dengan cemetinya sampai ia kembali ke dalam lubang di mana ia muncul. Selanjutnya aku menemui Baginda Nabi saw dan menceritakan apa yang telah aku alami. Beliau bertanya kepadaku, "Apakah benar engkau melihatnya?" Aku menjawab, "Benar." Nabi bersabda:

"Itu adalah musuh Allah Abu Jahal, dan itu adalah siksaan baginya sampai Hari Kiamat."

Yang menjadi fokus dalil adalah melihatnya Ibn 'Umar terhadap seorang laki-laki yang keluar setelah Abu Jahal dan memukulnya dengan cemeti. Orang tersebut sebenarnya adalah malaikat yang bertugas untuk mengazabnya.

Ibn Abi Dunya, Thabrani dan Ibn 'Asakir mengeluarkan satu riwayat melalui 'Ulwah bin Ruwaim, dari 'Urbadh bin Sariyah as-Shahabi bahwasanya ia menginginkan untuk dijemput oleh maut, ia berdoa, "Wahai Tuhanku, telah tua umurku dan rapuh tulangku, maka cabutlah nyawaku." Ia melanjutkan, "Ketika suatu hari aku berada di masjid Damsyik sedang melakukan shalat diteruskan berdoa supaya diambil ruhku, tiba-tiba aku bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan berpakaian hijau dan ia berkata, "Apa yang engkau katakan tadi?" Aku menjawab, seperti apa yang aku katakan dalam doa tadi. Bagaimana aku harus berdoa?" Katakanlah olehmu:

"Ya Allah, perbaikilah amal dan datangkanlah ajal."

Aku bertanya, "Semoga Allah merahmatimu. Siapakah sebenarnya dirimu itu?" Ia menjawab, "Aku adalah Ratabil yang bertugas mencabut kesedihan dari hati kaum mukmin." Kemudian ia menghilang dan aku tidak melihat seorang pun.

Ibn 'Asakir dalam Tarikh-nya meriwayatkan dari Sa'id bin Sinan, ia berkata: "Aku mendatangi Baitul Maqdis bermaksud melakukan shalat. Kemudian aku masuk ke dalam. Ketika aku berada di sana, tiba-tiba aku melihat kuda yang memiliki dua sayap, ia menghadap dan mengatakan:

"Maha Suci Dzat Yang Maha Kekal lagi Maha Berdiri. Maha Suci Dzat Yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri sendiri. Maha Suci Dzat Yang Maha Raja lagi Maha Suci. Maha Suci Tuhan malaikat dan ruh. Maha Suci Allah dengan segala puji. Maha Suci Allah Dzat Yang Maha Tinggi. Maha Suci Allah dan Maha Luhur."

Kemudian menghadap lagi makhluk sejenis di atas dan membaca doa itu disusul oleh berikut dan berikutnya saling menyahut sampai masjid itu penuh dengari suara. Sebagian dari mereka berada dekat dengan tempatku. Ia bertanya kepadaku, "Keturunan Adam?" Aku menjawabnya, "Benar." Ia meneruskan, "Janganlah penghukuman itu membuatmu takut."

Dan ada sebuah cerita yang bisa dimasukkan dalam pembahasan ini, yakni riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud melalui Abu 'Umair bin Anas dari bibinya yang termasuk golongan Anshar, bahwasanya 'Abdullah bin Zaid ra berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku jelas-jelas tidur dan terjaga, tiba-tiba ada yang mendatangiku, maka aku melihatnya ia melakukan adzan. 'Umar bin Khaththab ra telah melihatnya sebelum itu, dan merahasiakannya selama dua puluh hari."

Dalam kitab as-Shalat karangan Abu Na'im al-Fadhil bin Hakim, disebutkan bahwa 'Abdullah bin Zaid berkata: "Sekiranya aku tidak bingung terhadap diriku sendiri, sungguh aku akan katakan bahwa aku tidaklah sedang tidur." Dalam Sunan Abu Dawud melalui jalur Ibn Abi Laila [22] "Telah datang kepada Nabi Muhammad saw seorang laki-laki dari golongan Anshar. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat seorang laki-laki yang memakai dua pakaian berwarna hijau semuanya, kemudian ia beradzan, terus duduk kemudian berdiri lagi, dan mengucapkan seperti sebelumnya ditambah dengan qad qamatis shalah. Sekiranya orang-orang bertanya, tentu akan aku katakan bahwa aku dalam keadaan jaga/sadar, bukan tidur." Nabi saw menjawab:

"Allah telah memperlihatkan kepadamu suatu kebajikan."

Syeikh Waliyyuddin al-Traqi dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud mengomentari tentang ungkapan "Aku jelas-jelas tidur dan terjaga" adalah suatu yang muskil, sebab yang pasti keadaan itu tidaklah terlepas dari apakah tidur atau terjaga. Mungkin yang dimaksud bahwa tidurnya itu masih ringan tidak jauh dari tidur sebenarnya dan dekat dengan keterjagaan, maka jadilah seolah-olah ia berada pada posisi di antara tidur dan terjaga."

Ia melanjutkan, "Jelas dari sini bahwa ia dibawa kepada suatu keadaan di mana arbabul ahwal terlepaskan, mereka menyaksikan di sana apa yang mereka saksikan dan mendengarkan apa yang mereka dengar. Dan para sahabat ra itu adalah pemimpin-pemimpin arbabul ahwal.

Ada beberapa hadis yang membicarakan bahwa Abu Bakar, 'Umar, dan Bilal ra, mereka melihat semisal dengan apa yang dilihat oleh 'Abdullah bin Zaid.

Imam al-Haramain dalam kitab an-Nihayah dan Ghazali dalam kitab al-Basith menyatakan bahwa ada sekelompok sahabat, mereka semua telah melihat seperti itu.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat yang melakukan adzan dan didengar oleh 'Umar dan Bilal ra adalah Malaikat Jibril. Hadis tersebut dikeluarkan oleh al-Harits bin Umamah.

Dalam Musnadnya, dan yang serupa dengan ini juga yang dikeluarkan al-Harits bin Abi Umamah dalam Mashadnya, dan Ibn 'Asakir dalam Tarikhnya dari jalan Muliammad bin al-Munkadir [23] ia berkata: "Nabi saw masuk ke tempat Abu Bakar ra, beliau melihat betapa berat sakit Abu Bakar. Beliau keluar dan menemui Aisyah ra akan memberitahu 'Aisyah tentang sakit Abu Bakar. Tiba-tiba saja Abu Bakar minta izin untuk masuk. Hal itu membuat Nabi saw takjub, sebab betapa cepatnya Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Abu Bakar berkata, "Hal itu terjadi saat engkau keluar kemudian aku terserang kantuk, kemudian Jibril mendatangiku. Ia memasukkan obat melalui hidungku, selanjutnya aku bangkit dan aku merasa telah sembuh." Bisa saja mengantuknya itu adalah mengantuknya hal, bukan mengantuknya tidur.

Thabrani dalam kitab al-Mu'jamui Kabir, Abu Na'im dalam kitab al-Ma'rifat mengeluarkan suatu riwayat dari Saham bin Khubaish, dia adalah orang yang menyaksikan terbunuhnya 'Utsman bin 'Affan, ia berkata: "Ketika waktu beranjak sore aku bertanya, "Bagaimana kalian meninggalkan sahabat kalian sampai esok pagi? Buatkanlah sesuatu yang mirip dengannya. Kemudian bergegaslah kalian membawanya ke Baqi' al-Gharqad." Lalu kami bersiap-siap membuatkannya tandu karena bahaya gelapnya malam. Kemudian kami membawanya. Lalu, kami didatangi oleh sekelompok orang dari arah belakang, kemudian kami berhamburan hampir-hampir kami meninggalkannya sendirian, tiba-tiba ada suara yang berseru, "Janganlah kalian takut, tetaplah kalian, sungguh kami datang untuk menyaksikannya bersama kalian." Adalah Ibn Khabish berkata, "Demi Allah, mereka itu adalah para malaikat."

Abu Na'im bin Hamad [24] dalam kitab al-Fitan mengeluarkan suatu riwayat dari Muhammad bin Sabur dari Nu'manbin al-Mundzir, dari 'Auf bin Malik, ia mengatakan; "Kami memasuki wilayah Romawi pada Perang Zharanah. Kami turun di suatu padang rumput kemudian aku menalikan tunggangan-tunggangan sahabatku, dan aku memperlambatnya. Selanjutnya, sahabat-sahabatku bergegas memberi tunggangan mereka makanan, pada saat demikian itu tiba-tiba aku mendengar suara mengucap, Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuhu. Aku menoleh, di sana aku melihat seorang laki-laki memakai pakaian berwarna putih. Aku menjawab, Wa 'alaikas salam warahmatullahi wa barakatuhu. Orang tersebut berkata, "Apakah engkau ummat Muhammad?" Aku menjawab, "Benar." Orang itu melanjutkan, "Bersabarlah, bahwa ummat ini adalah ummat yang dirahmati. Allah telah menuliskan untuk ummat ini lima fitnah dan lima anugerah." Aku menyahut, "Sebutkanlah untukku." Orang itu menjawab, "Aku menahan salah satunya, yakni meninggalnya Nabi kalian, dalam kitab Allah disebut sebagai fitnatus shama'. Kemudian terbunuhnya Utsman, dan dalam kitab Allah disebut al-shama'. Kemudian fitnah Ibnul Asy'as, dan dalam kitab Allah disebut an-naghir. Kemudian' ia berpaling sambil berucap, "Dan selanjutnya as-shalam." Dan aku tidak tahu bagaimana ia pergi. Selesai dengan pertolongan Allah.

Daftar catatan kaki

 • 1 Muhammad Abu Bakar bin al-'Arabi al-Maliki meninggal pada 543 H. (1148 M.) di Fas.
 • 2 Abui 'Abbas Ahmad al-Qurthubi wafat pada 656 H/1258 M.
 • 3 Muhammad al-Hakim al-Naisaburi wafat pada1 405 H/1014 M.
 • 4 Ahmad al-Baihaqi as-Syafi'i wafat pada 458 H/1066 M di Naisaburi.
 • 5 Ibn al-Atsir 'Izzuddin Ali al-Jazri meninggal pada 630 H/1233 M di Mushal.
 • 6 Izzuddin bin 'Abdus Salam wafat pada 660 H/1262 M.
 • 7 Ibn al-Hajj Muhammad al-Malik wafat pada 737 H/1337 M.
 • 8 Naba' bin Muhammad bin al-Hawrani wafat pada 551 H/1156 M.
 • 9 Muhammad al-Barbati wafat pada 786 H/1384 M.
 • 10 Ibnul Mulqan Sirajuddin 'Umar wafat pada 804 H/1401 M.
 • 11 Abui 'Abbas Ahmad al-Mursiy al-Maliki al-Syadzili wafat pada 686 H/1287 M di Iskandariyah.
 • 12 Tajuddin Ahmad bin 'Athaillah al-Maliki al-Syadzili wafat pada 709H/1309M di Mesir.
 • 13 Ahmad bin Faris ar-Razi al-Maliki wafat pada 395 H/1005 M.
 • 14 As-Sayyid Ahmad ar-Rifa'i wafat pada 578 H/1182 M di Mesir.
 • 15 Muhibbuddin bin an-Najar wafat pada 643 H/1245 M.
 • 16 Muhammad bin Musa al-Marakasyi wafat pada 683 H/1284 M.
 • 17 Imaduddin Isma'il al-Musili wafat pada 655 H/1257 M.
 • 18 Muhammad bin Sam'un wafat pada 387 H/997 M.
 • 19 Abu Manshur 'Abdul Qahir as-Syafi'i wafat pada 429 H/1038 M.
 • 20 Muhammad bin Nasar al-Maruzi wafat pada 294 H/907 M di Samarkand.
 • 21 Ishaq bin Rahwiyah al-Hanafi wafat pada 233 H/843 M.
 • 22 Abdur Rahman bin Abi Laila at-Tabi'i wafat pada 83 H/702 M.
 • 23 Muhammad bin al-Munkadir wafat pada 130 H/748 M di Madinah Munawarah, tempat tinggal Nabi saw.
 • 24 Na'im bin Hamad al-Maruzi wafat pada 229 H/844 M.
=== sekian ===

Bagian 2A Mukjizat Nabi Muhammad saw

Bagian ini masih dalam penyusunan

Bagian 1 Karamah Wali

Bagian ini berisi penjelasan dasar mengenali kewalian

Tawasul amalan salafus soleh

Untitled Document
Sawad bin QooriDiriwayatkan bahwa Sawad bin Qoorib melantunkan pujiannya terhadap Rasulallah saw. dimana dalam pujian tersebut juga terdapat muatan permohonan tawassul kepada Rasulullah saw. (Kitab Fathul Bari 7/137, atau kitab at-Tawasshul fi Haqiqat at-Tawassul karya ar-Rifa'i hal. 300)

Pada artikel ini diuraikan beberapa riwayat yang menjelaskan pemaham an Salaf Sholeh termasuk para sahabat mulia Rasul saw berkaitan dengan tawasul dan praktek mereka dalam kehidupan sehari-hari

Tawasul minta hujan

 Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Anas bin Malik :

Bahwasanya jika terjadi musim kering yang panjang, maka Umar bin Khattab memohon hujan kepada Allah dengan bertawassul dengan Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Dalam do'anya ia berkata; Ya Allah, dulu kami senantiasa bertawassul kepada-Mu dengan Nabi saw. dan Engkau memberi hujan kepada kami. Kini kami bertawassul kepada-Mu dengan paman Nabi kami, maka berilah hujan pada kami'. Anas berkata; Maka Allah menurun- kan hujan pada mereka' . ( Lihat : Kitab Shohih Bukhari 2/32 hadits ke-947 dalam Bab Shalat Istisqo')

Perbuatan khalifah Umar dengan tawassul pada paman Nabi saw. tidak seorang pun dari sahabat Nabi yang mengingkari, mensyirikkan atau tidak membenarkan prakarsa khalifah ini. Khalifah Umar ra. yang sudah terkenal dikalangan kaum muslimin masih menyertakan paman Rasulallah saw. didalam do'anya kepada Allah swt., apalagi kita-kita ini.

Imam an-Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab ' (Jilid: 5 Halaman: 68) dalam Kitabus-Shalat dan dalam Babus-Shalatul-Istisqo' yang menukil riwayat bahwa Umar bin Khattab telah memohon do'a hujan melalui Abbas (paman Rasulallah) dengan menyatakan: Ya Allah, dahulu jika kami tidak mendapat hujan maka kami bertawassul kepada-Mu melalui Nabi kami, lantas engkau menganugerahkan hujan kepada kami. Dan kini, kami bertawassul kepada-Mu melalui paman Nabi-Mu, maka turunkan hujan bagi kami '. Kemudian turunlah hujan. (Ibnu Hajar juga menyatakan bahwa; Abu Zar'ah ad-Damsyiqi juga telah menyebutkan kisah ini dalam kitab sejarahnya dengan sanad yang shohih). 

Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari' (Syarah kitab Shohih al-Bukhari) pada jilid:2 halaman: 399 dalam menjelaskan peristiwa permintaan hujan oleh Umar bin Khatab melalui Abbas, menyatakan: Dapat diambil suatu pelajaran dari kisah Abbas ini yaitu, dimustahabkan (sunah) untuk memohon hujan melalui pemilik keutamaan dan kebajikan, juga ahlul bait (keluarga) Nabi.

Ibnu Atsir dalam kitab Usud al-Ghabah' (Jilid: 3 Halaman: 167) dalam menjelaskan tentang pribadi (tarjamah) Abbas bin Abdul Mutthalib pada nomor ke-2797 menyatakan : Sewaktu orang-orang dianugerahi hujan, mereka berebut untuk menyentuhi Abbas dan mengatakan: 'Selamat atasmu wahai penurun hujan untuk Haramain'. Saat itu para sahabat mengetahui, betapa keutamaan yang dimiliki oleh Abbas sehingga mereka mengutamakannya dan menjadikannya sebagai rujukan dalam bermusyawarah.

Dalam kitab yang sama ini disebutkan bahwa Muawiyah telah memohon hujan melalui Yazid bin al-Aswad dengan mengucapkan: Ya Allah, kami telah meminta hujan melalui pribadi yang paling baik dan utama di antara kami (sahabat). ' Ya Allah, kami meminta hujan melalui diri Yazid bin al-Aswad' . Wahai Yazid, angkatlah kedua tanganmu kepada Allah. Kemudian ia mengangkat kedua tangannya diikuti oleh segenap orang (yang berada di sekitanya). Maka mereka dianugerahi hujan sebelum orang-orang kembali ke rumah masing-masing'.

Tawassul Bilal ke makam Rasulullah

Abu Darda' dalam sebuah riwayat menyebutkan: Suatu saat, Bilal (al-Habsyi) bermimpi bertemu dengan Rasulallah. Beliau bersabda kepada Bilal: Wahai Bilal, ada apa gerangan dengan ketidak perhatianmu ( jafa' )? Apakah belum datang saatnya engkau menziarahiku?'. Selepas itu, dengan perasaan sedih, Bilal segera terbangun dari tidurnya dan bergegas mengendarai tunggangannya menuju ke Madinah. Lalu Bilal mendatangi kubur Nabi sambil menangis lantas meletakkan wajahnya di atas pusara Rasul. Selang beberapa lama, Hasan dan Husein (cucu Rasulallah) datang. Kemudian Bilal mendekap dan mencium keduanya. (Tarikh Damsyiq jilid 7 Halaman: 137, Usud al-Ghabah karya Ibnu Hajar jilid: 1 Halaman: 208, Tahdzibul Kamal jilid: 4 Halaman: 289, dan Siar A'lam an-Nubala' karya Adz-Dzahabi Jilid: 1 Halaman 358)

Bilal menganggap ungkapan Rasulallah saw. dalam mimpinya sebagai teguran dari beliau saw., padahal secara dhohir beliau saw. telah wafat. Jika tidak demikian, mengapa sahabat Bilal datang jauh-jauh dari Syam menuju Madinah untuk menziarahi Rasulallah saw.? Kalau Rasulallah benar-benar telah wafat ? sebagaimana anggapan madzhab Wahabi bahwa yang telah wafat itu sudah tiada ? maka Bilal tidak perlu menghiraukan teguran Rasulallah itu. Apa yang dilakukan sahabat Bilal juga bisa dijadikan dalil atas ketidakbenaran paham Wahabisme pemahaman Ibnu Taimiyah dan Muhamad bin Abdul Wahhab tentang pelarangan bepergian untuk ziarah kubur sebagaimana yang mereka pahami tentang hadits Syaddur Rihal .

Apakah Bilal khusus datang jauh-jauh dari Syam hanya sekedar berziarah dan memeluk pusara Rasulallah saw. tanpa mengatakan apapun (tawassul) kepada penghuni kubur tersebut? Sekarang mari kita lihat riwayat lain yang berkenaan dengan diperbolehkannya tawassul secara langsung kepada yang telah meninggal:

Tawasul minta hujan kepada Rasulullah setelah wafat

Masyarakat telah tertimpa bencana kekeringan di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Bilal bin Harits salah seorang sahabat Nabi datang ke pusara Rasul dan mengatakan: Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu karena mereka telah (banyak) yang binasa' . Rasul saw. menemuinya di dalam mimpi dan memberitahukannya bahwa mereka akan diberi hujan (oleh Allah) . ( Fathul Bari jilid 2 halaman 398, atau as-Sunan al-Kubra jilid 3 halaman 351 )

Hadits-hadits diatas mencakup sebagai dalil tentang kebolehan tabarruk dan tawassul kepada orang yang dhahirnya telah wafat, hal itu telah dicontohkan oleh tokoh Salaf Saleh.

Badui menyeru minta ampun di makam Rasulullah

Berkata al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Musa an-Nukmani dalam karyanya yang berjudul Mishbah adz-Dzolam '; Sesungguhnya al-Hafidz Abu Said as-Sam'ani menyebutkan satu riwayat yang pernah kami nukil darinya yang bermula dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang pernah mengisahkan: Telah datang kepada kami seorang badui setelah tiga hari kita mengebumi kan Rasulullah. Kemudian ia menjatuhkan dirinya ke pusara Rasulallah saw. dan membalurkan tanah (kuburan) di atas kepalanya seraya berkata: Wahai Rasulullah, engkau telah menyeru dan kami telah mendengar seruanmu. Engkau telah mengingat Allah dan kami telah mengingatmu. Dan telah turun ayat; Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang' (QS an-Nisa: 64) dan aku telah mendzalimi diriku sendiri. Dan aku mendatangimu agar engkau memintakan ampun untukku. Kemudian terdengar seruan dari dalam kubur: Sesungguhnya Dia (Allah) telah mengampunimu' . (Kitab Wafa' al-Wafa' karya as-Samhudi 2/1361)

Dari riwayat di atas menjelaskan bahwa; bertawassul kepada Rasulullah pasca wafat beliau adalah hal yang legal dan tidak tergolong syirik atau bid'ah. Bagaimana tidak? Sewaktu perilaku dan ungkapan tawassul/istigho- tsah itu disampaikan oleh si Badui di pusara Rasul dengan memeluk dan melumuri kepalanya dengan tanah pusara yang ditujukan kepada Rasulallah yang sudah dikebumikan, hal itu berlangsung di hadapan Amirul mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan khalifah Ali sama sekali tidak menegurnya, padahal beliau adalah salah satu sahabat terkemuka Rasulullah yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi dimana Rasulullah pernah bersabda berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib kw. sebagai berikut: Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali'. (Kitab Tarikh Baghdad karya Khatib al-Baghdadi 14/321, dan dengan kandungan yang sama bisa dilihat dalam kitab Shohih at-Turmudzi 2/298).

Dalam Kitab Mustadrak as-Shohihain karya al-Hakim an-Naisaburi 3/124, Ali bersama al-Qur'an dan al-Qur'an bersama Ali, keduanya tidak akan pernah terpisah hingga hari kebangkitan'. Dalam Kitab Mustadrak as-Shohihain 3/126, Aku (Rasulallah saw.) adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Barangsiapa meng- hendaki (masuk) kota maka hendaknya melalui pintu gerbangnya' . Dalam Kitab Mustadrak as-Shohihain 3/122, Engkau (Ali) adalah penjelas kepada umatku tentang apa-apa yang mereka selisihkan setelah (kematian)- ku'. Dan masih banyak lagi riwayat mengenai Khalifah Ali kw.ini.

Ulasan Syeikh Abu Manshur As-Shabbagh

Syeikh Abu Manshur As-Shabbagh dalam kitabnya Al-Hikayatul Masyhur- ah mengemukakan kisah peristiwa yang diceriterakan oleh Al-Utbah sebagai berikut:

Pada suatu hari ketika aku (Al-Utbah) sedang duduk bersimpuh dekat makam Rasulallah saw., tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui. Didepan makam beliau itu ia berkata: As-Salamu'alaika ya Rasulallah. Aku mengetahui bahwa Allah telah berfirman : Sesungguhnya jika mereka ketika berbuat dhalim terhadap diri mereka sendiri segera datang kepadamu (hai Muhammad) , kemudian mohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun me mohonkan ampun bagi mereka, tentulah mereka akan mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (An-Nisa: 64). Sekarang aku datang kepadamu ya Rasulallah untuk mohon ampunan kepada Allah atas segala dosaku, dengan syafa'atmu, ya Rasulallah..'. Setelah mengucapkan kata-kata itu ia lalu pergi. Beberapa saat kemudian aku (Al-Utbah) terkantuk. Dalam keadaan setengah tidur itu aku bermimpi melihat Rasulallah saw. berkata kepadaku : Hai Utbah, susullah segera orang Badui itu dan beritahu kan kepadanya bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya' .

Ulasan Imam Nawawi

Peristiwa diatas ini dikemukakan juga oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Idhah bab 4 hal. 498. Dikemukakan juga oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir- nya mengenai ayat An-Nisa : 64. Para ulama pakar lainnya yang mengetengah- kan peristiwa Al-Utbah ini ialah: Syeikh Abu Muhammad Ibnu Qaddamah dalam kitabnya Al-Mughny jilid 3/556 ; Syeikh Abul Faraj Ibnu Qaddamah dalam kitabnya Asy-Syarhul-Kabir jilid 3/495 ; Syeikh Manshur bin Yunus Al-Bahuty dalam kitabnya Kisyaful-Qina (kitab ini sangat terkenal dikalangan madzhab Hanbali) jilid 5/30 dan Imam Al-Qurthubi (Tafsir Al-Qurthubi jilid 5/265) yang mengemukakan peristiwa semakna tapi kalimatnya agak berbeda.

Hadits-hadits diatas, jelas lelaki itu tawassul kepada Rasulallah saw agar beliau saw. berdo'a kepada Allah swt. untuk orang itu. Kalau ini bukan di katakan sebagai dalil tawassul, mengapa orang tersebut tidak langsung ber- do'a kepada Allah swt. tanpa mohon kepada beliau saw. untuk mendo'akannya ?  

Tawasul minta hujan dengan makam Rasulullah

Ad-Darami meriwayatkan: Penghuni Madinah mengalami paceklik yang sangat arah. Mereka mengadu kepada Aisyah ra (ummul Mukminin). Aisyah mengatakan: Lihatlah pusara Nabi ! Jadikanlah ia (pusara) sebagai penghubung menuju langit sehingga tidak ada lagi penghalang dengan langit'. Dia (perawi) mengatakan: Kemudian mereka (penduduk Madinah) melakukannya, kemudian turunlah hujan yang banyak hingga tumbuhlah rerumputan dan gemuklah onta-onta dipenuhi dengan lemak. Maka saat itu disebut dengan tahun al-fatq' (sejahtera). ( Lihat: Kitab Sunan ad-Darami 1/56)

Hadits serupa diatas yang diriwayatkan secara berangkai dari Abu Nu'man dari Sa'id bin Zaid, dari Amr bin Malik Al-Bakri dan dari Abul Jauza bin Abdullah yang mengatakan sebagai berikut: Ketika kota Madinah dilanda musim gersang hebat, banyak kaum muslimin mengeluh kepada isteri Rasulallah saw. Aisyah ra. Kepada mereka Aisyah berkata: Datang-lah kemakam Nabi saw. dan bukalah atapnya agar antara makam beliau dan langit tidak terhalang apapun juga'. Setelah mengerjakan saran Aisyah ra.itu turunlah hujan hingga rerumputan pun tumbuh dan unta-unta menjadi gemuk. (ini menggambarkan betapa banyaknya hujan yang turun hingga kota Madinah menjadi subur kembali). (Kitab Sunan Ad-Daramy jilid 1/43)

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shohih dari Abu Salih as-Saman dari Malik ad-Dar seorang bendahara Umar. yang ber- kata: Masyarakat mengalami paceklik pada zaman (kekhalifahan) Umar. Lantas seseorang datang kemakam Nabi saw. seraya berkata: Ya Rasulullah mohonkan (kepada Allah swt) hujan untuk umatmu, karena mereka hendak binasa'. Kemudian didalam tidur bermimpi datanglah seseorang dan berkata kepadanya: Datangilah Umar'! Saif juga meriwayatkan hal tersebut dalam kitab al-Futuh ; Sesungguhnya lelaki yang bermimpi tadi adalah Bilal bin al-Harits al-Muzni , salah seorang sahabat. ( Lihat: Kitab Fathul Bari 2/577)

Hadits lainnya yang semakna dengan hadits terakhir diatas ini tentang tawassul pada Rasulallah saw. dimuka makam beliau yaitu yang diketengah- kan oleh Al-Hafidz Abubakar Al-Baihaqy . Hadits itu diriwayatkan secara berangkai oleh para perawi: Abu Nashar, Ibnu Qatadah dan Abubakar Al-Farisy dari Abu Umar bin Mathar, dari Ibrahim bin Ali Adz-Dzihly, dari Yahya bin Yahya dari Abu Mu'awiyah, dari A'masy bin Abu Shalih dan dari Malik bin Anas yang mengatakan sebagai berikut: 

Pada zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab ra. terjadi musim kemarau amat gersang. Seorang datang ke makam Rasulallah saw. kemudian berkata: Ya Rasulallah, mohonkanlah hujan kepada Allah bagi ummat anda. Mereka banyak yang telah binasa'. Pada malam harinya orang itu mimpi didatangi Rasulallah saw. dan berkata kepadanya: Datanglah engkau kepada Umar dan sampaikan salamku kepadanya. Beritahukan dia bahwa mereka akan memperoleh hujan' . Katakan juga kepadanya: Engkau harus bijaksana ...bijaksana' ! Kemudian orang itu segera menyampaikan berita mimpinya kepada Khalifah Umar. Ketika itu Umar berkata: Ya Rabb (Ya Tuhanku), mereka mohon pertolongan-Mu karena aku memang tidak dapat berbuat sesuatu' . 

Hadits itu isnadnya shohih. Demikian juga yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah Wan-Nihayah jilid 1/91 mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 18 H. Ibnu Abi Syaibah juga mengetengahkan hadits itu dengan isnad shohih dari riwayat Abu Shalih As-Saman yang berasal dari Malik ad-Dariy, seorang bendaharawan (Khazin) pada zaman Khalifah Umar. Menurut Saif dalam kitabnya Al-Futuh orang yang mimpi didatangi Rasulallah saw. itu ialah sahabat Nabi saw. yang bernama Bilal bin Al-Harits Al-Muzny.   Dalam kitab Fathul Bari jilid 11/415 Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits tersebut isnadnya shohih.

Para imam ahli hadits yang mengetengahkan hadits tersebut dan para imam berikutnya yang mengutip hadits itu dalam berbagai kitab yang mereka tulis, tidak ada seorangpun diantara mereka ini yang mengatakan bahwa tawassul dengan makam Rasulallah saw. itu perbuatan kufur, sesat atau syirik . Dan juga tidak ada diantara mereka itu yang mengatakan hadits tersebut Palsu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany sendiri turut mengetengahkan dan membenarkan hadits tersebut. Mengenai kedalaman ilmu, keutamaan perangai para imam yang mengetengahkan hadits tersebut telah dikenal semua ulama tidak perlu keterangan yang lebih jauh. Hadits ini jelas sebagai dalil tawassul kepada Rasulallah setelah wafatnya , sahabat Nabi saw. ini bukan hanya berziarah saja kepada beliau saw., tapi sambil mohon kepada Rasulallah saw. agar beliau saw. berdo'a kepada Ilahi untuk menurunkan hujan.

Riwayat-riwayat di atas juga menguatkan bahwa berapa di kalangan sahabat Nabi kala itu sudah menjadi hal yang biasa jika seseorang memiliki hajat untuk bertawassul, walaupun kepada Rasulullah yang secara dhahir telah meninggal dunia.

Tawassul dengan hanya menyebut nama Rasulallah saw..

Al-Haitsam bin Khanas meriwayatkan kesaksiannya sendiri sebagai berikut:

Ketika aku datang kepada Abdullah bin Umar ra.kulihat ada seorang yang menderita kejang kaki (kaku hingga tidak dapat berjalan). Abdullah bin Umar berkata kepadanya: Sebutlah orang yang paling kau cintai! Orang yang kejang itu berseru: Ya Muhammad' ! Saat itu juga aku melihat ia langsung dapat berjalan seperti orang yang terlepas dari belenggu .

Imam Mujahid meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Abbas sebagai berikut:

Seorang yang menderita penyakit kejang kaki datang kepada Abdullah bin Abbas ra. Kepadanya Abdullah bin Abbas berkata: Sebutlah orang yang paling kau cintai !' Orang itu lalu menyebut; Muhammad saw'.! Seketika itu juga lenyaplah penyakitnya. Ibnu Taimiyyah juga mengetengahkan riwayat ini dalam kitabnya Al-Kalimut-Thayyib bab 47 halaman 165.

Tawasul untuk menemui khalifah

Dalam sebuah riwayat panjang tentang kisah Utsman bin Hunaif (salah seorang sahabat mulia Rasulallah saw.) yang disebutkan oleh at-Tabrani dari Abi Umamah bin Sahal bin Hunaif yang bersumber dari pamannya, Utsman bin Hunaif. Disebutkan bahwa, Suatu saat seorang lelaki telah beberapa kali mendatangi khalifah Utsman bin Affan agar memenuhi hajat- nya. Saat itu, Utsman tidak menanggapi kedatangannya dan tidak pula mem- perhatikan hajatnya. Kemudian lelaki itu pergi dan ditengah jalan bertemu Utsman bin Hunaif dan mengeluhkan hal yang dihadapinya kepadanya. Mendengar hal itu, lantas Utsman bin Hunaif mengatakan kepadanya: Ambillah bejana dan berwudhulah. Kemudian pergilah ke masjid (Nabi) dan shalatlah dua rakaat'. Seusainya maka katakanlah: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan mendatangi-Mu demi Nabi-Mu Muhammad yang sebagai Nabi pembawa Rahmat. Wahai Muhammad, aku menghadapkan wajahku kepadamu untuk memohon kepada Tuhanku. Maka kabulkan-lah hajatku' Kemudian sebutkanlah hajatmu. Beranjaklah maka aku akan mengiringimu'.

Kemudian lelaki itu melakukan apa yang telah diberitahukan kepadanya. Selang beberapa saat, lalu ia kembali mendatangi pintu rumah Utsman (bin Affan). Utsman pun mempersilahkannya masuk dan duduk di satu kursi dengannya, seraya berkata: Apakah gerangan hajatmu? Kemudian ia menyebutkan hajatnya, dan Utsman pun segera memenuhinya. Ia (Utsman) berkata kepadanya: Aku tidak ingat terhadap hajatmu melainkan baru beberapa saat yang lalu saja'. Ia (Utsman bin Affan) pun kembali mengatakan: Jika engkau memiliki hajat maka sebutkanlah (kepadaku)'! Setelah itu, lelaki itu keluar meninggalkan rumah Utsman bin Affan dan kembali bertemu Utsman bin Hunaif seraya berkata: Semoga Allah membalas kebaikanmu' ! Dia (Utsman bin Affan) awalnya tidak melihat dan memperhatikan hajatku sehingga engkau telah berbicaranya kepadanya tentangku.

Utsman bin Hunaif berkata: Demi Allah, aku tidak pernah berbicara tentang kamu kepadanya. Tetapi aku telah melihat Rasulullah saw. didatangi dan dikeluhi oleh seorang yang terkena musibah penyakit kehilangan kekuatan penglihatannya, kemudian Nabi bersabda kepadanya: Bersabarlah'! Lelaki itu menjawab: Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki penggandeng dan itu sangat menyulitkanku'. Nabi bersabda: Ambillah bejana dan berwudhulah, kemudian shalatlah dua rakaat, kemudian bacalah do'a-do'a berikut.' ( info: ini mengisyaratkan pada hadits tentang sahabat yang mendatangi Rasulallah karena kehilangan penglihatannya yang diriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad 4/138, Sunan at-Turmudzi 5/569 hadits ke-3578, Sunan Ibnu Majah 1/441 dan Mustadrak as-Shohihain 1/313) berkata Ibnu Hunaif: Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan [cara tawassul itu]. Percakapan itu begitu panjang sehingga datanglah seorang lelaki yang seakan dia tidak mengidap satu penyakit. ( Lihat: Kitab Mu'jam at-Tabrani 9/30 nomer 8311, al-Mu'jam as-Shoghir 1/183, dikatakan hadits ini sahih)

Al-Mundziri (At-Targhib jilid 1/44 dan Majma'uz Zawaid jilid 11/279) mengatakan hadits diatas ini shahih begitupun juga Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan At-Thabarani diatas ini berasal dari Abu Ja'far yang nama aslinya Umar bin Yazid, seorang perawi hadits yang dapat dipercaya. Abu Abdullah al-Maqdisi mengatakan bahwa hadits itu shahih. Juga Al-Hafidz Nuruddin Al-Haitsami membenarkan hadits itu. 

Lihat hadits diatas ini contoh yang cukup jelas seorang yang diajari oleh Ustman bin Hunaif agar urusannya dimudahkan oleh Allah swt. dengan berdo'a dan tawassul kepada Rasulallah saw. sambil menyertakan dalam do'anya itu nama Rasulallah saw. dan memanggil beliau saw. Pada waktu itu tidak ada satupun sahabat yang memprotes. Bila hal tersebut dilarang/ di haramkan dalam agama Islam atau berbau syirik maka tidak mungkin akan di amalkan oleh sahabat Nabi Utsman bin Hunaif ini.

Utsman bin Hunaif ra. pernah menyaksikan sendiri peristiwa seorang buta yang mengeluh pada Rasulallah saw. , kemudian Rasulallah saw. menyuruh seorang tuna netra untuk wudu' dan sholat dua raka'at. Setelah sholat seorang buta itu berdo'a pada Allah swt. sambil menyertakan nama Nabi saw. dalam do'anya itu.

Sedangkan hadits yang terakhir diatas Utsman bin Hunaif ? atas prakarsanya sendiri ? mengamalkan cara berdo'a yang diajarkan Rasulallah saw. pada orang buta tersebut. Peristiwa terakhir ini terjadi setelah wafat Rasulallah saw. pada zamannya khalifah ketiga.

Utsman bin Hunaif ra memahami ajaran Rasulallah saw.yang mengajarkan diperbolehkannya tawassul kepada beliau saw. pada masa hidupnya namun ia juga terapkan pada setelah kematian beliau saw..

Bukankah mereka semua membenarkan ajaran tawassul/ istighotsah kepada Rasulallah saw. yang telah wafat ? Atau selama ini pemahaman madzhab Salafi (baca:Wahabi) yang salah ?, bahwa Nabi tidak wafat', dhahirnya saja wafat', tetapi ruh beliau saw. selalu hidup dan mendengar setiap permintaan yang diajukan umatnya kepada beliau, sebagai sarana ( wasilah ) menuju kepada Allah swt.

Hadits-hadits diatas dan masih banyak hadits-hadtis tawassul yang tidak di kemukakan disini itu semuanya jelas mengarah kebolehan atau legalitas dari tawassul. Karena kefanatikan dan keangkuhan kepada madzhabnya, golongan pengingkar selalu berusaha menolak dan memutar balik makna hadits-hadits yang berlawanan dengan faham akidahnya. Padahal, riwayat sahabat Utsman bin Hunaif yang menjadi kepercayaan sahabat Ali dan Umar ( Lihat: Kitab Siar A'lam an-Nubala' 2/320)? sebegitu jelasnya, sebagaimana keberadaan matahari di siang hari yang cerah. Namun, bagai- mana pun, kebenaran harus disampaikan, karena tugas kita hanyalah menyampaikan.

Sebagaimana yang telah kami kemukakan bahwa ulama-ulama pakar telah menulis mengenai bertawassulnya Nabi Adam as. kepada Rasulallah saw. umpama; di dalam kitab Mustadrak al-Hakim, jilid 2, halaman 15; kitab ad-Durr al-Mantsur, jilid 1, halaman 59; dengan menukil dari Thabrani, Abu Na'im al-Ishfahani. Demikian juga hadits tentang bertawassulnya Rasulallah saw. dengan hak-hak para nabi sebelumnya. Sebagaimana juga Thabrani meriwayatkannya didalam kitabnya al-Kabir dan al-Awsath . Begitu juga Ibnu Hibban dan al-Hakim, mereka berdua menshohihkannya . Selanjutnya, hadits bertawassul kepada orang-orang yang berdo'a, terdapat juga didalam shohih Ibnu Majjah, jilid 1, halaman 261, bab al-Masajid; dan begitu juga di dalam musnad Ahmad, jilid 3, halaman 21. Demikian juga dengan riwayat-riwayat yang lain.

Tawasul adalah Ijma kaum muslimin

Disamping itu, sesuatu yang menunjukkan diperbolehkannya tawassul/ istighotsah ialah, ijma' kaum muslimin , dan begitu juga sejarah hidup orang-orang yang sezaman dengan Rasulallah saw. Kaum muslimin, sejak dahulu hingga sekarang, mereka bertawassul kepada para nabi dan orang-orang sholeh. Tidak ada seorang ulama pun yang memprotes dan mengharamkan, mensyirikkan perbuatan ini, kecuali golongan Wahabi/Salafi dan pengikutnya Begitu pun juga halnya dengan permintaan tolong kepada hamba Allah, tidak langsung kepada Allah swt., itu adalah mustahab.

Minta tolong kepada hamba Allah yang ghaib

Allah swt. berfirman:

Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan) ; dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mukmin yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula.    (Q.S. 66:4)

Dalam ayat ini nampak bahwa selain Allah, ada juga pelindung (maula)& penolong (naseer) yaitu Jibril as, orang beriman dan para malaikat.

Sedangkan dalam hadits-hadits Rasulallah saw. diantaranya disebutkan:

Allah menolong hamba-Nya selagi hamba itu mau menolong saudaranya . (HR Muslim, Abu Daud dan lainnya

Allah mempunyai makhluk yang diciptakan untuk keperluan orang banyak. Kepada mereka itu banyak orang yang minta pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka adalah orang-orang yang selamat dari siksa Allah.

Sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas ra. mengatakan bahwa Rasulallah saw. bersabda:

Banyak Malaikat Allah dimuka bumi selain yang bertugas mengawasi amal perbuatan manusia. Mereka mencatat setiap lembar daun yang jatuh dari batangnya. Karena itu jika seorang diantara kalian tersesat ditengah sahara (atau tempat lainnya), hendaklah ia berseru: Hai para hamba Allah tolonglah aku' . (HR.At-Thabrani dengan para perawi yang terpercaya).

Abdullah bin Mas'ud ra meriwayatkan, bahwa Rasulallah saw. pernah bersabda:

Jika seorang diantara kalian ternak piaraannya terlepas ditengah sahara, hendaklah ia berseru: 'Hai para hamba Allah, tahanlah ternakkuhai para hamba Allah tahanlah ternakku'. Karena sesungguhnya Allah mempunyai makhluk (selain manusia) dimuka bumi yang siap memberi pertolongan. (HR. Abu Ya'la dan At-Thabarani dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya, kecuali satu orang yang dipandang lemah yaitu Ma'ruf bin Hasan). Imam Nuruddin Ali bin Abubakar Al-Haitsami juga mengetengahkan riwayat ini dalam Majma'uz-Zawaid Wa Manba'ul-Fuwa'id jilid X/132.

Utbah bin Ghazwan mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulallah saw. bersabda:

Jika seorang dari kalian kehilangan sesuatu atau ia mem- butuhkan bantuan, saat ia berada didaerah dimana ia tidak mempunyai kenalan, maka ucapkanlah; 'Hai para hamba Allah, tolonglah aku', karena sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba (makhluk-makhluk ciptaan-Nya selain manusia) yang tidak kita lihat. Dan Utbah sendiri telah mencoba melaksanakan anjuran Rasulallah saw. ini !

Riwayat diatas ini diketengahkan oleh At-Thabarani dengan para perawi yang dapat dipercaya, kecuali Yazid bin Ali yang oleh At-Thabarani di pandang lemah, karena Yazid ini tidak hidup sezaman dengan Utbah.

Hadits-hadits diatas ini juga menunjukkan permintaan tolong kepada hamba Allah yang tidak kelihatan (ghoib), tidak langsung minta tolong kepada Allah!

Jadi sekali lagi permintaan tolong/istighotsah itu bukan berarti berbuat ke kufuran apa pun kecuali jika disertai keyakinan sebab utama pertolongan bukan dari Allah swt. melainkan dari orang yang dimintai tolong itu sendiri. Kita harus mempunyai keyakinan bahwa orang yang mohon pertolongan itu adalah upaya/iktisab sedangkan yang dimintai pertolongan itu hanya sekedar washithah.

 

=== sekian ===

Tawasul dalam Al Quran

Untitled Document
Dalam tulisan ini disajikan beberapa ayat dalam Al Quran yang menyebutkan mengenai tawasul.

Tawasul pengikut nabi Isa a.s.: Ali Imran 49

Allah swt. berfirman:

Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil (yang berkata kepada mereka) : Sesungguhnya aku (Nabi Isa as.) telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, Kemudian aku meniupnya, Maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak; dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda (kebenaran kerasulanku) bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman' . Ali Imran ayat 49

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa para pengikut Isa al-Masih ber-tawassul kepadanya untuk memenuhi hajat mereka, termasuk menghidup- kan orang mati, menyembuhkan yang berpenyakit sopak dan buta. Tentu, mereka bertawassul kepada nabi Allah tadi bukan karena mereka meyakini bahwa Isa al-Masih memiliki kekuatan dan kemampuan secara independent dari kekuatan dan kemampuan Maha Sempurna Allah swt.., sehingga tanpa bantuan Allah-pun Isa mampu melakukan semua hal tadi.

Tetapi mereka meyakini bahwa Isa al-Masih dapat melakukan semua itu (memenuhi berbagai hajat mereka) karena Nabi Isa as. memiliki kedudukan khusus' ( jah /wajih ) di sisi Allah, sebagai kekasih Allah, sehingga apa yang di inginkan olehnya niscaya akan dikabulkan atau diizinkan oleh Allah swt. Ini bukanlah tergolong syirik, karena syirik adalah; Meyakini kekuatan dan kemampuan Isa al-Masih (makhluk Allah) secara independent (merdeka) dari kekuatan dan kemampuan Allah. Sudah tentu, muslimin sejati selalu yakin dan percaya bahwa semua kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh makhluk Allah swt. tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah swt.. Namun aneh jika kelompok Wahabi langsung menvonis musyrik bagi pelaku tawassul/istighotsah kepada para kekasih Ilahi semacam itu.

Referensi:

 • K.H. Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama volume 1, Penerbit Pustaka Tarbiyah Jakarta, 2003, bab"Masalah Tawassul Dalam Mendoa"

Tawasul anak-anak nabi Ya'kub: Yusuf 97 & 98

Dalam surat Yusuf ayat 97, Allah swt.. berfirman:

Mereka berkata: Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)' .

Jika kita teliti dari ayat ini maka akan dapat diambil pelajaran bahwa, para anak-anak Ya'qub as. mereka tidak meminta pengampunan dari Ya'qub sendiri secara independent tanpa melihat kemampuan dan otoritas mutlak Ilahi dalam hal pengampunan dosa. Namun mereka jadikan ayah mereka yang tergolong kekasih Ilahi (nabi) yang memiliki kedudukan khusus di mata Allah sebagai wasilah (sarana penghubung) permohonan pengampunan dosa dari Allah swt.. Dan ternyata, nabi Ya'qub pun tidak menyatakan hal itu sebagai perbuatan syirik, atau memerintahkan anak-anaknya agar langsung memohon kepada Allah swt., karena Allah Maha mendengarkan segala per- mohonan dan do'a, malahan nabi Ya'qub as menjawab permohonan anak-anaknya tadi dengan ungkapan:

Ya'qub berkata: Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha penyayang' (QS Yusuf: 98).

Mohon ampun melalui Nabi Muhammad s.a.w : An Nisa' 64

Dalam surat an-Nisa' ayat 64, Allah swt. berfirman:

Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu (Muhammad saw.) lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasul (Muhammad saw.) pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang .

Dari ayat di atas juga dapat diambil pelajaran yang esensial yaitu bahwa, Rasululah saw. sebagai makhluk Allah yang terkasih dan memiliki keduduk- an ( jah/maqom/wajih ) yang sangat tinggi di sisi Allah sehingga diberi otoritas oleh Allah swt.untuk menjadi perantara (wasilah) dan tempat meminta pertolongan ( istighotsah ) kepada Allah swt..

Semua ahli tafsir al-Qur'an termasuk Mufasir Salafi/Wahabi setuju bahwa ayat An-Nisa: 64 itu diturunkan ketika suatu saat sebagian sahabat melakukan kesalahan. Yang kemudian mereka sadar atas kesalahannya dan ingin bertaubat. Dan mereka meminta ampun secara langsung kepada Allah, tapi lihat bagaimana Allah swt. telah meresponnya:

 • Allah menolak untuk menerima permohonan ampun secara langsung, Dia memerintahkan mereka untuk terlebih dahulu mendatangi Rasulallah saw dan kemudian memintakan ampun kepada Allah swt, dan Rasulallah saw. juga diminta untuk memintakan ampun buat mereka. Dengan demikian Rasulallah saw. bisa dijuluki sebagai Pengampun dosa secara kiasan /majazi sedangkan Allah swt. sebagai Pengampun dosa yang hakiki /sebenarnya.
 • Allah memerintahkan sahabat untuk bersikap seperti yang diperintahkan (menyertakan Rasulallah saw. dalam permohonan ampun mereka) hanya setelah melakukan ini mereka akan benar-benar mendapat pengampunan dari Yang Maha Penyayang.

Lihat firman Allah swt. itu malah Dia yang memerintahkan para sahabat untuk minta tolong pada Rasulallah saw. untuk berdo'a pada Allah swt. agar mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, mengapa para sahabat tidak langsung memohon pada Allah swt.? Bila hal ini dilarang maka tidak mungkin Allah swt. memerintahkan pada hamba-Nya sesuatu yang tidak diizinkan-Nya ! Dan masih banyak lagi firman Allah swt. meminta Rasul-Nya untuk memohonkan ampun buat orang lain umpamanya:

 • Ali Imran:159: " Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka ..."
 • An Nisaa':106: " dan mohonlah ampun kepada Allah "
 • QS An Nuur :62: "... dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah "
 • Muhammad :19: " mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan "
 • Al Mumtahanah :12: " dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka "
 • Al Munaafiquun: 5. ".. Marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu " .

Referensi:

 • K.H. Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama volume 1, Penerbit Pustaka Tarbiyah Jakarta, 2003, bab "Masalah Tawassul Dalam Mendoa"

Tawasul Nabi Sulaiman : An Naml 38-40

Firman Allah swt.:

"Sulaiman berkata, 'Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. 'Ifrit (yang cerdik) dari golongan jin berkata, 'Aku akan datangkan kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya'. Seseorang yang mempunyai ilmu dari al-Kitab berkata, 'Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip.' Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak dihadapannya, ia pun berkata, 'lni termasuk kurnia Tuhanku.' " (QS. an-Naml: 38 - 40).

Firman Allah swt. itu menerangkan bahwa Nabi Sulaiman as. ingin mendatangkan singgasana Ratu Balqis dari tempat yang jauh dalam waktu yang cepat sekali. Hal ini merupakan kejadian yang luar biasa, sehingga Nabi Sulaiman as. dengan pengetahuan yang cukup luas mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan kekuasaan Allah. Dan pada saat itu Nabi Sulaiman as. tidak minta tolong langsung pada Allah swt. melainkan minta tolong kepada makhluk Allah swt. untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis tersebut. Semua ini ialah dalil yang menunjukkan bahwa minta tolong pada orang lain tidak menafikan ketauhidan kita kepada Allah swt.. baik itu dilakukan secara ghaib maupun secara alami . Syirik adalah urusan hati.

Jika Nabi Sulaiman as. meminta perkara ghaib ini dari para pengikutnya, dan jika seorang laki-laki yang mempunyai sedikit ilmu dari al-Kitab mampu melaksanakan permintaan itu, maka tentu kita terlebih lagi boleh meminta kepada orang yang mempunyai seluruh ilmu al-Kitab yaitu Rasulallah saw. dan Ahlu-Baitnya. Begitu juga menurut para ahli tafsir yang mendatangkan singgasana ratu Balqis itu jelas bukan Nabi Sulaiman sendiri tetapi orang lain, karena dalam ayat ini Nabi Sulaiman bertanya kepada ummatnya dan salah satu dari ummatnya yang mempunyai ilmu sanggup mendatangkan singgasana itu dengan sekejap mata. Dengan demikian seorang yang mempunyai ilmu ini bisa dijuluki juga sebagai Penolong/Pemindah singga-sana Ratu Balqis secara kiasan sedangkan Penolong/Pemindah yang hakiki /sebenarnya ialah Allah swt..

Sama halnya orang yang meminum obat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Obat ini bisa dijuluki secara kiasan /majazi sebagai Penyembuh Penyakit tersebut sedangkan Penyembuh Penyakit yang hakiki /sebenarnya adalah Allah swt.

Referensi:

 • K.H. Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama volume 1, Penerbit Pustaka Tarbiyah Jakarta, 2003, bab "Masalah Tawassul Dalam Mendoa"

Tawasul Nabi Adam a.s : Al Baqarah 37

Firman Allah swt.yang berbunyi:

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang . (Al-Baqarah :37)

Menurut ahli tafsir kalimat-kalimat dari Allah yang diajarkan kepada Nabi Adam as. pada ayat diatas agar taubat Nabi Adam as. diterima ialah dengan menyebut dalam kalimat taubatnya bi-haqqi (demi kebenaran) Nabi Muhammad saw. dan keluarganya. Makna seperti ini bisa kita rujuk pada kitab:

 • Manaqib Ali bin Abi Thalib, oleh Al-Maghazili As-Syafi'i halaman 63, hadits ke 89;
 • Yanabi'ul Mawaddah, oleh Al-Qundusui Al-Hanafi, halaman 97 dan 239 pada cet. Istanbul,. halaman 111, 112, 283 pada cet. Al-Haidariyah;
 • Muntakhab Kanzul Ummal, oleh Al-Muntaqi, Al-Hindi (catatan pinggir)
 • Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 1, halaman 419;
 • Ad-Durrul Mantsur, oleh As-Suyuthi Asy-Syafi'i, jilid 1 halaman 60;
 • Al-Ghadir, oleh Al-Amini, jilid 7, halaman 300 dan Ihqagul Haqq, At-Tastari jilid 3 halaman 76.
 • Pendapat Imam Jalaluddin Al-Suyuthi waktu menjelaskan makna surat Al-Baqarah :37 dan meriwayatkan hadits tentang taubatnya nabi Adam as. dengan tawassul pada Rasulallah saw.

Nabi Adam as. , manusia pertama, sudah diajarkan oleh Allah swt. agar taubatnya bisa diterima dengan bertawassul pada Habibullah Nabi Muhammad saw., yang mana beliau belum dilahirkan di alam wujud ini. Untuk melengkapi makna ayat diatas tentang tawassulnya Nabi Adam as. ini, berikut ini beberapa hadits Nabi saw. yang berkaitan dengan masalah itu:

Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak/Mustadrak Shahihain jilid 11/651 mengetengahkan hadits yang berasal dari Umar Ibnul Khattab ra . (diriwayatkan secara berangkai oleh Abu Sa'id Amr bin Muhammad bin Manshur Al-Adl, Abul Hasan Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim Al-Handzaly, Abul Harits Abdullah bin Muslim Al-Fihri, Ismail bin Maslamah, Abdurrahman bin Zain bin Aslam dan datuknya) sebagai berikut, Rasulullah saw.bersabda:

Setelah Adam berbuat dosa ia berkata kepada Tuhannya: Ya Tuhanku, demi kebenaran Muhammad aku mohon ampunan-Mu'. Allah bertanya (sebenarnya Allah itu maha mengetahui semua lubuk hati manusia, Dia bertanya ini agar Malaikat dan makhluk lainnya yang belum tahu bisa mendengar jawaban Nabi Adam as.) : Bagaimana engkau mengenal Muhammad, padahal ia belum kuciptakan?!' Adam menjawab: Ya Tuhanku, setelah Engkau menciptakan aku dan meniupkan ruh kedalam jasadku, aku angkat kepalaku. Kulihat pada tiang-tiang Arsy termaktub tulisan Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulallah. Sejak saat itu aku mengetahui bahwa disamping nama-Mu, selalu terdapat nama makhluk yang paling Engkau cintai'. Allah menegaskan : Hai Adam, engkau benar, ia memang makhluk yang paling Kucintai. Berdo'alah kepada-Ku bihaqqihi (demi kebenarannya) , engkau pasti Aku ampuni. Kalau bukan karena Muhammad engkau tidak Aku ciptakan' .

Hadits diatas diriwayatkan oleh Al-Hafidz As-Suyuthi dan dibenarkan olehnya dalam Khasha'ishun Nabawiyyah dikemukakan oleh Al-Baihaqi didalam Dala 'ilun Nubuwwah, diperkuat kebenarannya oleh Al-Qisthilani dan Az-Zarqani di dalam Al-Mawahibul Laduniyyah jilid 11/62, disebutkan oleh As-Sabki di dalam Syifa'us Saqam, Al-Hafidz Al-Haitsami mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh At-Thabarani dalam Al-Ausath dan oleh orang lain yang tidak dikenal dalam Majma'uz Zawa'id jilid V111/253.

Sedangkan hadits yang serupa/senada diatas yang sumbernya berasal dari Ibnu Abbas hanya pada nash hadits tersebut ada sedikit perbedaan yaitu dengan tambahan:

Kalau bukan karena Muhammad Aku (Allah) tidak menciptakan Adam, tidak menciptakan surga dan neraka'.

Mengenai kedudukan hadits diatas para ulama berbeda pendapat. Ada yang menshohihkannya, ada yang menolak kebenaran para perawi yang meriwayatkannya, ada yang memandangnya sebagai hadits maudhu', seperti Adz-Dzahabi dan lain-lain, ada yang menilainya sebagai hadits dha'if dan ada pula yang menganggapnya tidak dapat dipercaya. Jadi, tidak semua ulama sepakat mengenai kedudukan hadits itu.

Referensi

=== sekian ===

Tawasul dalam Hadis

Untitled Document
Dalam artikel ini diuraikan beberapa hadits yang menyebutkan tentang tawasul 

Tawasul Nabi Yusuf a.s

Riwayat yang mengisahkan tawassulnya Nabi Yusuf as kepada Rasulallah saw. , waktu beliau didalam sumur, At-Tsa'labi mengisahkan:

Pada keempat harinya waktu Nabi Yusuf a.s. berada didalam sumur, Jibril a.s. mendatanginya dan bertanya: Hai anak siapakah yang melempar engkau kesumur'? Jawab Yusuf as: Saudara-saudaraku'. Jibril as. bertanya lagi: Mengapa?  Yusuf as berkata: Mereka dengki karena kedudukanku di depan ayahku'. Jibril as. berkata: Maukah engkau keluar darisini'?  Yusuf a.s.berkata mau. Jibril as berkata: Ucapkanlah (do'a pada Allah swt.) sebagai berikut': Wahai Pencipta segala yang tercipta, Wahai Penyembuh segala yang terluka, Wahai Yang Menyertai segala kumpulan, Wahai Yang Menyaksikan segala bisikan, Wahai Yang Dekat dan Tidak berjauhan, Wahai Yang Menemani semua yang sendirian, Wahai Penakluk yang Tak Tertakluk kan, Wahai Yang Mengetahui segala yang gaib, Wahai Yang Hidup dan Tak Pernah Mati, Wahai Yang Menghidupkan yang mati,Tiada Tuhan kecuali Engkau, Mahasuci Engkau, aku bermohon kepada-Mu Yang Empunya pujian, Wahai Pencipta langit dan bumi, Wahai Pemilik Kerajaan, Wahai Pemilik Keagungan dan Kemuliaan, aku bermohon agar Engkau sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, berilah jalan keluar dan penyelesaian dalam segala urusan dan dari segala kesempitan, Berilah rezeki dari tempat yang aku duga dan dari tempat yang tak aku duga ' .

Lalu Yusuf a.s. mengucapkan do'a itu. Allah swt. mengeluarkan Yusuf a.s. dari dalam sumur, menyelamatkannya dari reka-perdaya saudara-saudara nya. Kerajaan Mesir didatangkan kepadanya dari tempat yang tidak diduganya. ( At Tsa'labi 157, Fadhail Khamsah 1:207).

Lihat riwayat ini,  Nabi Yusuf as. diajari oleh Jibril as. untuk berdo'a pada Allah swt. agar bisa cepat keluar dari sumur dengan sholawat serta tawassul kepada Rasulallah saw.dan keluarganya. Begitu juga riwayat Nabi Adam as. yang telah kami kemukakan sebelumnya, yang mana Rasulallah saw. dan keluarganya ini belum dilahirkan dialam wujud ini !

Shalawat sebagai tawasul pembuka hijab

 Do'a masih akan terhalang bila orang yang berdo'a tersebut tanpa bertawassul dengan bersholawat pada Nabi saw.. Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib kw. berkata:

Setiap do'a antara seorang hamba dengan Allah selalu diantarai dengan hijab (penghalang, tirai) sampai dia mengucapkan sholawat pada Nabi saw.. Bila ia membaca sholawat, terbukalah hijab itu dan masuklah do'a.' (Kanzul Umal 1:173, Faidh Al-Qadir 5:19) 

Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib kw. juga berkata, Rasulallah saw. bersabda:

Setiap do'a terhijab (tertutup) sampai  membaca sholawat pada Muhammad dan keluarganya.   ( Ibnu Hajr Al-Shawaiq 88 )

Juga ada riwayat hadits sebagai berikut:

Barangsiapa yang melakukan sholat dan tidak membaca shalawat padaku dan keluarga (Rasulallah saw.), sholat tersebut tidak diterima (batal).  (Sunan Al- Daruqutni 136)  

Mendengar sabda Nabi saw. ini para sahabat diantaranya Jabir Al-Anshori berkata:

Sekiranya aku sholat dan didalamnya aku tidak membaca sholawat pada Muhammad dan keluarga Muhammad aku yakin sholatku tidak di terima'.    (Dhahir Al-Uqba : 19)

Begitu juga Imam Syafi'i dalam sebagian bait syairnya mengatakan: 

Wahai Ahli Bait (keluarga) Rasulallah, kecintaan kepadamu diwajibkan Allah dalam Al-Qur'an yang diturunkan, Cukuplah petunjuk kebesaranmu, Siapa yang tidak bersholawat (waktu sholat) padamu tidak diterima sholatnya....     .

Banyak hadits yang meriwayatkan agar do'a kita dikabulkan oleh Allah swt. dengan bertahmid dan bersholawat dahulu sebelum memulai membaca do'a. Begitu juga banyak riwayat bagaimana cara kita bersholawat kepada Rasulallah saw. dan keluarganya serta manfaatnya sholawat itu. Tidak lain semua itu termasuk tawassul/wasithah pada Rasulallah saw. dan keluarganya, bila tidak demikian dan tidak ada manfaatnya, maka orang tidak perlu menyertakan/menyebut nama beliau saw. dan keluarganya waktu berdo'a pada Allah swt.!

Tawasul menyembuhkan mata yang buta

Dari Ustman bin Hunaif yang mengatakan:

Sesungguhnya telah datang seorang lelaki yang tertimpa musibah (buta matanya) kepada Nabi saw. Lantas lelaki itu mengatakan kepada Rasulllah; Berdo'alah kepada Allah untukku agar Dia (Allah swt) menyembuhkanku!'. Kemudian Rasulallah ber- sabda: Jika engkau menghendaki maka aku akan menundanya untukmu, dan itu lebih baik. Namun jika engkau menghendaki maka aku akan berdo'a (untukmu)'. Kemudian dia (lelaki tadi) berkata: Mohonlah kepada-Nya (untukku)!'. Rasulallah memerintahkannya untuk mengambil air wudhu, kemudian ia berwudhu dengan baik lantas melakukan shalat dua rakaat. Kemudian ia (lelaki tadi) membaca do'a tersebut:

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, dan aku datang meng- hampiri-Mu, demi Muhammad sebagai Nabi yang penuh rahmat. Ya Muhammad, sesungguhnya aku telah datang menghampiri-mu untuk menjumpai Tuhan-ku dan meminta hajat-ku ini agar terkabulkan. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pemberi syafa'at bagiku'.

Utsman bin Hunaif berkata; Demi Allah, belum sempat kami berpisah, dan belum lama kami berbicara, sehingga laki-laki buta itu menemui kami dalam keadaan bisa melihat dan seolah-olah tidak pernah buta sebelumnya".

Referensi:

 • HR. Imam at-Turmudzi dalam Sunan at-Turmudzi 5/531 hadits ke-3578;
 • Imam an-Nasa'i dalam kitab as-Sunan al-Kubra 6/169 hadits ke-10495;
 • Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah 1/441 hadits ke-1385;
 • Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad 4/138 hadits ke-16789;
 • al-Hakim an-Naisaburi dalam Mustadrak as-Shohihain 1/313;
 • as-Suyuthi dalam kitab al-Jami' as-Shoghir halaman 59,
 • Sunan Ibnu Majah, jilid 1, hal 331; Mustadrak al-Hakim, jilid 1, hal 313 ;
 • Talkhish al-Mustadrak,
 • adz-Dzahabi dan sebagainya.

Dari hadits di atas juga dapat kita ambil pelajaran bahwa, bagaimana Nabi mengajarkan cara bertawassul kepada lelaki terkena musibah tersebut. Dan juga dapat kita ambil pelajaran bahwa, bersumpah atas nama pribadi Nabi Bi Muhammadin' adalah hal yang diperbolehkan (legal menurut syariat Islam), begitu juga dengan kedudukan (jah) nabi Muhammad saw. yang tertera dalam kata Nabiyyurrahmah'. Jika tidak maka sejak semula Nabi saw. akan menegur lelaki tersebut. Jadi tawassul lelaki tersebut melalui pribadi Muhammad bukan hanya do'a Nabi yang sekaligus atas nama sebagai Nabi pembawa Rahmat yang merupakan kedudukan ( jah ) tinggi anugerah Ilahi merupakan hal legal menurut syariat Muhammad bin Abdillah saw.

Tawasul pada manusia soleh

Diriwayatkan oleh Aufa al-Aufa dari Abi Said al-Khudri, bahwa Rasulallah saw. pernah menyatakan: Barangsiapa yang keluar dari rumahnya untuk melakukan shalat (di masjid) maka hendaknya mengatakan: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu demi para pemohon kepada-Mu . Dan aku memohon kepada-Mu, demi langkah kakiku ini. Sesungguhnya aku tidak keluar untuk berbuat aniaya, sewenang-wenang, ingin pujian dan ber- bangga diri. Aku keluar untuk menjauhi murka-Mu dan mengharap ridho-Mu. Maka aku memohon kepada-Mu agar Engkau jauhkan diriku dari api neraka. Dan hendaknya Engkau ampuni dosaku, karena tiada dzat yang dapat menghapus dosa melainkan diri-Mu'. Niscaya Allah akan menyambutnya dengan wajah-Nya kepadanya dan memberinya balasan sebanyak tujuh puluh ribu malaikat . ( Lihat : Kitab Sunan Ibnu Majah, 1/256 hadits ke-778 bab berjalan untuk melakukan shalat)

Dari hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa, Rasulallah saw. mengajar- kan kepada kita bagaimana kita berdo'a untuk menghapus dosa kita dengan menyebut (bersumpah dengan kata demi') diri (dzat) para peminta do'a dari para manusia sholeh dengan ungkapan Bi haqqi Saailiin alaika (demi para pemohon kepada-Mu), Rasulallah saw. disitu tidak menggunakan kata Bi haqqi du'a Saailiin alaika' (demi do'a para pemohon kepada-Mu), tetapi langsung menggunakan diri pelaku perbuatan' (menggunakan isim fa'il). Dengan begitu berarti Rasulallah saw. membenarkan bahkan mengajarkan bagaimana kita bertawassul kepada diri dan kedudukan para manusia sholeh kekasih Ilahi (wali Allah) yang selalu memohon kepada Allah swt. untuk menjadikan mereka sebagai sarana penghubung antara kita dengan Allah swt. dalam masalah permintaan syafa'at, permohonan ampun, meminta hajat dan sebagainya.

Tawasul Rasulullah dengan diri Rasulullah dan nabi sebelumnya

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan; ketika Fathimah binti Asad meninggal dunia, Rasulullah saw. datang dan duduk di sisi kepalanya sembari bersabda: Rahimakillah ya ummi ba'da ummi (Allah merahmatimu wahai ibuku pasca ibu [kandung]-ku). Kemudian beliau saw. menyebutkan pujian terhadapnya, lantas mengkafaninya dengan jubah beliau. Kemudian Rasulallah memanggil Usamah bin Zaid, Abu Ayyub al-Anshari, Umar bin Khattab dan seorang budak hitam untuk menggali kuburnya. Kemudian mereka menggali liang kuburnya. Sesampai di liang lahat, Rasulallah saw. sendiri yang menggalinya dan mengeluarkan tanah lahat dengan meng- gunakan tangan beliau saw.. Setelah selesai (menggali lahat), kemudian Rasulallah saw. berbaring disitu sembari berkata: Allah Yang menghidupkan dan mematikan. Dan Dia Yang selalu hidup, tiada pernah mati. Ampunilah ibuku Fathimah binti Asad. Perluaskanlah jalan masuknya, demi Nabi-Mu dan para nabi sebelumku . (Lihat: Kitab al-Wafa' al-Wafa')

Hadits yang serupa diatas yang diketengahkan oleh At-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Ausath. Rasulallah saw. bertawassul pada dirinya sendiri dan para Nabi sebelum beliau saw. sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadits dari Anas bin Malik, ketika Fathimah binti Asad (isteri Abu Thalib, bunda Imam Ali bin Abi Thalib kw.) wafat, Rasulallah saw. sendirilah yang menggali liang-lahad. Setelah itu (sebelum jenazah dimasukkan ke lahad) beliau masuk kedalam lahad, kemudian berbaring seraya bersabda:

Allah yang menghidupkan dan mematikan, Dialah Allah yang Maha Hidup. Ya Allah, limpahkanlah ampunan-Mu kepada ibuku (panggilan ibu, karena Rasulallah saw. ketika masih kanak-kanak hidup dibawah asuhannya), lapangkanlah kuburnya dengan demi Nabi-Mu (yakni beliau saw. sendiri) dan demi para Nabi sebelumku. Engkaulah, ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Beliau saw. kemudian mengucapkan takbir empat kali. Setelah itu beliau saw. bersama-sama Al-Abbas dan Abu Bakar (radhiyallahu anhumaa) memasukkan jenazah Fathimah binti Asad kedalam lahad. ( At-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Ausath.)

Pada hadits itu Rasulallah saw. bertawassul disamping pada diri beliau sendiri juga kepada para Nabi sebelum beliau saw.! Dalam hadits itu jelas beliau saw. berdo'a kepada Allah swt. sambil menyebutkan dalam do'anya demi diri beliau sendiri dan demi para Nabi sebelum beliau saw. Kalau ini bukan dikatakan sebagai tawassul, mengapa beliau saw. didalam do'anya menyertakan kata-kata demi para Nabi ? Mengapa beliau saw. tidak berdo'a saja tanpa menyebutkan ...demi para Nabi lainnya ?

Dalam kitab Majma'uz-Zawaid jilid 9/257 disebut nama-nama perawi hadits tersebut, yaitu Ruh bin Shalah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ada perawi yang dinilai lemah, tetapi pada umumnya adalah perawi hadit-hadits shohih. Sedangkan para perawi yang disebut oleh At-Thabrani didalam Al-Kabir dan Al-Ausath semuanya baik (jayyid) yaitu Ibnu Hiban, Al-Hakim dan lain-lain yang membenarkan hadits tersebut dari Anas bin Malik.

Selain mereka terdapat juga nama Ibnu Abi Syaibah yang meriwayatkan hadits itu secara berangkai dari Jabir. Ibnu Abdul Birr meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Abbas dan Ad-Dailami meriwayatkannya dari Abu Nu'aim. Jadi hadits diatas ini diriwayatkan dari sumber-sumber yang saling memperkuat kebenarannya.

Hadits di atas jelas sekali bagaimana Rasulallah bersumpah demi kedudukan (jah) yang beliau saw. miliki, yaitu kenabian, dan kenabian para pendahulunya yang telah wafat, untuk dijadikan sarana (wasilah) pengampunan kesalahan ibu (angkat) beliau, Fathimah binti Asad. Dan dari hadits di atas juga dapat kita ambil pelajaran, bagaimana Rasulallah saw. memberi berkah' (tabarruk) liang lahat itu untuk ibu angkatnya dengan merebahkan diri di sana, plus mengkafani ibunya tersebut dengan jubah beliau.

 

=== sekian ===

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer