Hadis tentang ahlul bait

Berikut ini adalah beberapa hadis Rasulullah SAW tentang ahlul bait :

Keistimewaan ahlul bait

Sabda Rasulullah SAW: "Mengapa ada orang-orang yang mengatakan bahwa hubungan kekerabatan dengan Rasulullah tidak bermanfaat pada hari kiamat? Sungguhlah, kekerabatanku berkesinambungan di dunia dan akhirat" [Muzaffar2006]

Sabda Rasulullah SAW: "Bintang-bintang adalah keselamatan bagi penghuni langit, sedang ahlul-baitku keselamatan bagi penghuni bumi" [Muzaffar2006]

Ahlul bait adalah bekal dari Rasulullah

Sahih Muslim: Zain bin Arqam berkata Rasulullah bersabda: "Amma ba'du. Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Utusan Tuhanku (Malaikat Maut) hampir tiba dan aku harus memenuhi panggilanNya. Aku tinggalkan pada kalian Ath-thaqalain (dua bekal berat). Yang pertama adalah Kitabullah (Al-Quran) , di dalamnya terdapat petunjuk dan cahay terang. Maka amalkan dan berpeganglah padanya". "Dan ahlul-baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahlul-baitku, aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahlul-baitku, aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahlul-baitku" [Muzaffar2006]

Manfaat mencintai ahlul-bait

Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal:

"Barangsiapa mencintaiku dan mencintai keduanya itu (yakni Al Hassan dan Al-Hussein) serta mencintai ibu dan bapa mereka, yakni Fatimah az-Zahra dan Sayyidina 'Ali - kemudian ia meninggal dunia sebagai pengikut sunnahku, ia bersamaku di dalam syurga yang sederajat"

"Pada hari kiamat aku akan akan menjadi syafi' (penolong) bagi empat golongan. Yang menghormati keturunanku; yang memenuhi keperluan mereka; yang berupaya membantu urusan mereka pada waktu diperlukan dan yang mencintai mereka sepenuh hati" [Muzaffar2006]

Nash Hak Ahlul Bait

Ahlul Bait berhak mendapatkan harta ghanimah: "Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul , kerabat Rasul , anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil" (Al Anfal 41)

Ahlul Bait berhak mendapatkan selawat. Hadis dari Rasulullah: "Janganlah kalian berselawat untukku dengan Selawat Batra." Para sahabat bertanya "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Selawat Batra?". Baginda menjawab :"Kalian mengucapkan: Ya Allah, limpahkan selawat kepada Muhammad, lalu kalian berhenti di situ! Ucapkanlah : Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan kepada Aal Muhammad."

Nash Pengharaman Mengambil Zakat Oleh Ahlul Bait

Dari Abdul Muthalib ibnu Rab'ah ibnul Khariif, Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya sedekah itu berasal dari kotoran harta manusia dan ia tidak dihalalkan bagi Muhammad maupun bagi keluarga Muhammad"

Penjelasan Imam Nawawi tentang hadis tersebut di atas: "Kotoran manusia artinya zakat membersihkan harta dan jiwa mereka. Allah Ta'ala berfirman "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka" At Taubah:103".

Firman Allah "Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, ahlul bait dan mensucikan kamu sesuci-sucinya" (Al Ahzab 33)

Nash Kecintaan Rasulullah SAW pada ahlul bait baginda dan pesanan agar umat Islam mencintai mereka

Ali RA menemui Rasululah SAW yang telah menghampar selembar selimut lalu baginda duduk di atasnya bersama 'Ali, Fatimah, Hassan dan Hussein. Kemudian baginda bersabda "Ya Allah, ridhoilah mereka sebagaimana aku ridho kepada mereka"

Imam Muslim meriwayatkan hadis mengenai Al Hassan "Yang paling aku cintai di antara ahlul-baitku adalah Al-Hassan dan Al-Hussein"

Hadis riwayat At -Thabarani dan lain-lain: "Belum sempurna keimanan seorang hamba Allah sebelum kecintannya kepadaku melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri; sebelum kecintannya kepada keturunanku melebihi kecintaannya kepada keturunannya sendiri; sebelum kecintaannya kepada ahli-baitku melebihi kecintaannya kepada keluarganya sendiri, dan sebelum kecintannya kepada zatku melebihi kecintaannya kepada zatnya sendiri". [Muzaffar2006]

Ahmad dan At-Tarmidhi meriwayatkan dari Ali RA bahwa Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa mencintai kedua orang ini, yakni Hassan, Hussein dan ayah serta ibunya, maka ia bersama aku dalam darjatku di hari kiamat"

Ibnu 'Abbas RA berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Cintailah Allah atas kenikmatannya yang diberikanNya kepadamu sekalian dan cintailah aku dengan mencintai Allah dan cintailah ahlul-baitku karena mencintaiku". [Muzaffar2006]

Ad-Dailami meriwayatkan hadis dari Ali RA yang menyebut sabda Rasulullah SAW: "Di antara kalian yang paling mantap berjalan di atas sirath ialah yang paling besar kecintaannya kepada ahlul-baitku dan para sahabatku" [Muzaffar2006]

Nash mengenai keutamaan ahlul-bait

At-Thabarani meriwayatkan bahwa Jabir RA mendengar Umar bin Khattab RA berkata kepada orang banyak ketika menikahi Ummu Kalthum binti Ali bin Abu Thalib, "Tidakkah kalian mengucapkan selamat untukku? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 'Semua sabab(kerabat) dan nasab (silsilah keturunan) akan terputus pada hari kiamat kelak kecuali kerabat dan nasabku'"

Hadis Thaqalain riwayat Zaid bin Al-Arqam RA: "Kutinggalkan di tengah kalian dua bekal. (Yang pertama) Kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya terang. Hendaklah kalian ambil dan berpegang teguh padanya ... dan (kedua) Ahli Baitku. Kalian kuingatkan kepada Allah mengenai Ahli-Baitku! Kalian kuingatkan kepada Allah mengenai Ahli-Baitku!"

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis lain: "Apabila bintang-bintang lenyap, lenyaplah penghuni langit; dan apabila ahli-baitku lenyap, lenyap pula penghuni bumi"

Sebuah hadis riwayat Al Hakim dan disahihkan Bukhari & Muslim "Bintang-bintang merupakan (sarana) keselamatan bagi penghuni bumi (yang sedang berlayar) dari bahaya tenggelam/karam sedangkan ahlul-baitku sarana keselamatan bagi umatku dari perselisihan (dalam agama). Bila ada satu kabilah Arab yang membelakangi ahlul-baitku, mereka akan berselisih kemudian menjadi kelompok Iblis".

Hadis Rasulullah SAW dari Abu Dzar: "Ahlul-baitku di tengah kalian ibarat bahtera Nuh. Siapa yang menaikinya ia selamat, dan siapa yang ketinggalan ia binasa" (HR Ahmad, Al-Hakim, ibnu Jarir dan At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir)

Hadis riwayat Imam At-Tarmidhi "Dunia tidak akan berakhir sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang lelaki dari keluargaku yang namanya menyerupai namaku"

Dari Tufail dari Ali RA, Rasulullah SAW bersabda "Jika dunia ini hanya tinggal sehari saja niscaya Allah akan bangkitkan seorang lelaki dari keluargaku yang akan memenuhi dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman"

Nash yang menyuruh umat Islam menghormati dan membantu ahlul bait

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Rasululah pernah menegaskan "Orang terbaik di antara kalian ialah orang yang terbaik sikapnya terhadap keluargaku setelah aku tiada" [Muzaffar2006]

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis: "Empat golongan yang akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat: orang yang menghormati keturunanku, orang yang memenuhi keperluan mereka, orang yang berusaha membantu urusan mereka pada saat diperlukan, dan orang yang mencintai mereka dengan hati dan lidahnya"

At-Thabrani mengemukakan hadis dari Abdullah ibnu Umar RA: "Allah SWT menetapkan 3 hurumat (hal-hal yang wajib dihormati dan tidak boleh dilanggar). Barangsiapa menjaga baik-baik 3 hurumat itu, Allah akan menjaga urusan agamanya dan keduniaannya. Dan barangsiapa tidak mengindahkannya, Allah tidak akan mengindahkan sesuatu baginya. Para sahabat bertanya ada 3 hurumat itu ya Rasulullah? Baginda menjawab: Hurumatul Islam, hurumatku dan hurumat kerabatku"

Nash yang menyuruh umat Islam menjaga hubungan ahlul-bait dan menghindari membenci ahlul-bait

Dari Abu Said al-Khudri RA, katanya telah bersabda Rasulullah SAW: "Demi jiwaku yang berada dalam kekuasaanNya, sesungguhnya seseorang tidak membenci kami, ahlul bait melainkan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka" (HR Al-Hakim)

Sabda Rasulullah SAW: "Kenapa sampai ada orang yang mau mengganggu diriku dengan mencerca nasab dan keturunan kerabatku? Sungguhlah, siapa yang mengganggu kerabat dan nasabku berarti ia menggangguku, dan siapa yang menggangguku ia mengganggu Allah". Hadis ini dikeluarkan Rasulullah setelah puteri Abu Jahal hijrah ke Madinah, kemudian beberapa orang muslimin berkata kepadanya "Hijrahmu ke Madinah tiada gunanya, karena orang tuamu pasti akan menjadi umpan neraka".

At-Thabarani meriwayatkan hadis dari Jabir ibnu Abdullah RA yang menceritakan beliau mendengar dari Rasulullah SAW: "Hai manusia, barangsiapa membenci kami, ahlul-bait, pada hari Kiamat Allah akan menggiringnya sebagai orang Yahudi"

Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis marfu' bahwa Rasulullah SAW menyatakan "Siapa yang membenci ahlul-bait ia adalah seorang munafik"

Siapakah Ahlul Bait

Hadis Al Hakim berasal dari Zaid bin Arqam r.a.,

".. Mereka (ahlul bait) adalah keturunanku, dicipta dari darah dagingku dan dikurniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah orang dari umatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubungan denganku melalui (pemutusan hubungan dengan) mereka. Kepada orang-orang seperti ini, Allah SWT tidak akan menurunkan syafaatku (pertolonganku)" [Muzaffar2006]

Pesan Rasulullah kepada Ahlul Bait

Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada ahlul-bait, "Janganlah sampai orang lain datang kepadaku dengan amalnya, sedang kamu datang kepadaku dengan membawa nasab dan keturunan kamu." [Muzaffar2006]

Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada Fatimah RA, "Hai Fatimah binti Muhammad, beramallah kesayanganku. Tidaklah dapat aku, ayahmu, menolongmu di hadapan Allah sedikitpun." [Muzaffar2006]

Imam an-Nawawi rahimahullah dalam himpunan 40 hadits yang terkenal: "Sesiapa yang dilambatkan oleh amalannya, tidaklah dia dipercepatkan oleh nasab keturunannya." Ref: 40 Hadis Imam Nawawi

Menurut Imam Al Haddad, bahawasanya Ahlul Bait digandakan bagi mereka pahala atas segala kebajikan mereka dan demikian juga diganda hukuman terhadap dosa kesalahan mereka, sebagaimana difirmankan Allah ta`ala:

Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab seksa baginya dua kali ganda. Dan (hukuman) yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Dan sesiapa yang di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan RasulNya serta mengerjakan amal yang sholeh, Kami beri kepadanya pahala amalnya itu dua kali ganda, dan Kami sediakan baginya limpah kurnia yang mulia. [Surah al-Ahzab: 30 - 31) Ref: Titihan Mulia

Tafsiran dari Habib Najib as-Saqqaf tentang pesan Rasulullah tersebut:

"Ahlul Bait kalau melakukan amal yang baik, diberi pahala 2 kali dari orang-orang yang lain. Tetapi kalau Ahlul Bait menunjukkan amal yang bertentangan dengan amalnya Rasul, bertentangan dengan amalnya a-immah, bertentangan dengan amalnya ajdad, bertentangan dengan amalnya aslaf, dan tidak bertobat kepada Allah, diazab 2 kali oleh Allah. Quran yang berbicara bukan saya. Kerna itu bukan kebanggaan seorang mengatakan "Saya Ahlul Bait RasulAllah", bukan kebanggaan, tetapi justru di atas pundak orang-orang yang mengatakan Ahlul Bait Rasul di atas pundak mereka punya tanggungjawab yang besar - menyelamatkan umat, menebarkan akhlak, menunjukkan jalan yang benar, mengajarkan ilmu, ini namanya Ahlul Bait." Ref: Dua kali lipat

Sumber Rujukan

yang benar itu orang yg

yang benar itu orang yg selalu merendah diri.melihat orang lain lebih mulia dari dirinya..........(AWAE LUWEH INO TENIMBANG WONG LIYO)........trim.. slamet wong plantungan kendal............

Bagi kaum syi'ah tidak ada

Bagi kaum syi'ah tidak ada salahnya anda mengunjungi alamat web ini :
http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/05/hadits-tsaqalain-ahlul-bait-jami....
Dan ini:
http://www.albayyinat.net/ahlult.html

Mudah-mudahan anda terbuka hati dan pikran anda sejernih-jernihnya akan kekeliruan yang selama ini syi'ah yakini.

Dan…
Inilah perangkap syi'ah diseluruh dunia utk menyesatkan umat islam: pertama, mereka (syi'ah) mengajak untuk mencintai Ahlul bait; kedua, membuat cerita palsu tentang penindasan dan kezoliman terhadap Ahlul bait utk menarik simpati; ketiga, membuat umat islam ragu akan keyakinan dan ajaran islam yang sebenarnya kecuali yang mereka (syi'ah) yakini; keempat, perlahan-lahan menyuntikan perasaan dendam dan secara tidak langsung mereka (syi'ah) mengajak untuk memusuhi bahkan sampai menghalalkan darah orang-orang yang tidak sepaham dengan keyakinan mereka (syi'ah). WASPADLAH SAUDARAKU TERHADAP TIPU DAYA AJARAN SYI'AH.

jangan jadi korban

sadarlah sahabat...jgnlah mau u/ di adu domba sesama muslim karena konspirasi yg penuh dgn kerahasiaan...!!

bila ada orang memancing keimanan kita...berdoalah...karena doa adlh senjata ampuh kaum muslim!!!!

1 lg..agama datang u/ menyelamatkan kita,,bukan kita yg menyelamatkan agama!!
dan agama sebenar''y memberatkan,,,justru kitalah yg memberatkan sendiri!!!

wassalaam

Tambahan kumpulan hadis lain

Tambahan kumpulan hadis lain tentang ahlul bait: http://kawansejati.org/content/kumpulan-hadis-tentang-ahlul-bait

Terima kasih

trima ksih atas infonya ya..

Saran dari saya : qlu bisa lebih ditingkatkan lagi info2 mengenai agama islam karna 50% anak muda jaman skrg dan bahkan 0rg tua skalipun banyak yg ngak ngerti mengenai syariat islam yg benar.. Thx

Terima kasih

trima ksih atas infonya ya..

Saran dari saya : qlu bisa lebih ditingkatkan lagi info2 mengenai agama islam karna 50% anak muda jaman skrg dan bahkan 0rg tua skalipun banyak yg ngak ngerti mengenai syariat islam yg benar.. Thx

Peringatan dari para habib &

Peringatan dari para habib & ulama tentang ahlul bait yang tidak menjaga kelakuannya:
- http://bahrusshofa.blogspot.com/2007/04/titihan-mulia.html
- http://bahrusshofa.blogspot.com/2007/06/dua-kali-lipat.html

Ahlul Bait Yes

ahlul bait selalu yang diberkahi.

ISlam itu Benar....

Bagiku Semua Benar...sleagi AlQuran dan Assunnah jadi pegangan...Syiah..SUnnah..Wahabi..Semuanya benar...sesiapa yang lari dari Pokoknya Agama itu...itu urusannya dengan Allah...Wallahualam...

Sebagai muslim, kita wajib

Sebagai muslim, kita wajib percaya bhw rasulullah terjaga dari kesalahan.
Apa yg ia ucapkan/perbuat telah mendapat lindungan allah.
Kita yg hidup ribuan tahun setelah rasulullah mungkin saja menerima informasi yg salah krn kita bukan rasul yg dilindungi kebenarannya.
Sebaiknya baca dan fahami hadits shahih rasulullah yg ditulis oleh perawi yg diakui kebenarannya.
Agama sering membuat kita memihak dan subjective jika tdk didukung pwngetahuan yg lengkap.
Lihatlah banyaknya firqah dalam islam. Firqah mana tdk perlu terjadi jika kita bersikap terbuka thd kebenaran. Dalam islam yang dijamin kebenarannya adalah apa2 yg tersebut dalam Qur'an dan Hadits shahih. Diluar kedua hal tsb harus diragukan kebenarannya. Ya allah, berikanlah petunjukmu kpd kami semua agar selalu mengikuti dan melakukan yang benar menurutmu dan menurut rasul mu. Hidayat

kecinta'an ahlul baet

apkah klian tidak mlhat di dlam syair di trangkan.
ahlul baitil musthofa tuhuri hum amanul ardi.......
mreka ahlul bait x arrosul itu suci
mreka beriman di bumi
mka cinta'ilah ahlul bait krna klian cinta kpda arrosul
apkh klian tdk prnah mndngar hadits yg brbuxi
ahibbullaha lima yagdzukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahlul baiti li hubbi......
kta arrosul cinta'i lah oleh klian akan allah dngan brg yg mmbrikan allah dri pda ni'mat x dan cintai aku krna klian cinta kpda allah dan cinta'i ahlulbait ku krna klian cinta kpda aku

kenapa banyak yang hafal

kenapa banyak yang hafal quran dan hadits tapi malah di gunakan untuk mengkafirkan sesama.

cinta ahlul bait suci as

islam itu satu sama halnya kebenaran itu satu,Rasululloh SAWW justru dikhianati oleh sahabatnya sendiri,seperti Nabi Isa as dikhianati sahabatnya sendiri,kalau berjalan mulus tidak mungkin ada sunni,disebut syiah itu karena adanya sunni sebagai pembeda,mana yang benar ,mana yang terlaknat dari Islam yang satu ini. Hanya dosa kita sendiri yang menutupi kebenaran yang justru jelas ini.moga kita diberi kekuatan dan petunjuk Alloh ta'ala dan karomahnya dari keluarga suci a.s.

ukhuwah islamiyah

dauhulukan akhlaq diatas fiqih....mohon jgn terpancing propaganda zionis, yahudi dan amerika hal semacam ini sudah dirancang bertahun tahun oleh mrk utk menghancurkan umat Islam dgn membuat perpecahan antar sesama umat Islam sehingga mrk dpt dgn mudah menghancurkan Islam. ( LOVE & PEACE 4 EVER.....)

cinta ahlul bait sampai mati

apapun yang terjadi, ana tetap cinta Rosulullah, para sahabatnya dan keturunannya sampai mati

syka

syah benci smua orang di jaman rasul kecuali ali.ra dan keturunan beliau
sunnni cinta smua sahabat,sunn memuliakan syaidina ali,ra,
memuliakan putri nabi patimah,syiah menuding patimah wafat dlam dendam tentang tanah padaq,mgkn kah orang semulia patimah memiliki hati pendendam hanya karena tanah, sama saha syiah merendahkan kemulian patimah,artinya syiah mencap hati patimah yg mulia sbgai pendendam,patimah berhati mulia tdk akan pernah berseteru kalau hanya rebutan tanah dan syaidina ali.ra tdk dianggkat kalifah,knp syaidina ali tdk memberontak saat abu bakar jd kalifah,karna mereka rukun,jd fitnah jika para sahabat memusuhi ali,ra
yg memusuhi ali.ra adalah muawiayah,dan sunni bukan golongan muawiyah,kami sgt mencintai ahlul bait,dan sunni juga menyatakan kafir kepada pembunuh syaidina hussien dan hasan

Jack

kami tidak membenci para ahlul bait, akan tetapi narasi anda ttg hadist Sahih Muslim: Zain bin Arqam berkata Rasulullah bersabda: "Amma ba'du. Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Utusan Tuhanku (Malaikat Maut) hampir tiba dan aku harus memenuhi panggilanNya. Aku tinggalkan pada kalian Ath-thaqalain (dua bekal berat). Yang pertama adalah Kitabullah (Al-Quran) , di dalamnya terdapat petunjuk dan cahay terang. Maka amalkan dan berpeganglah padanya". "Dan ahlul-baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahlul-baitku, aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahlul-baitku, aku ingatkan kalian kepada Allah mengenai ahlul-baitku"
itu sangatlah mengada-ada...Rasullulah hanya menyebutkan Al-Quran dan Hadist dan tak ada kata2 ahlul bait. Semoga ALLAH melaknati diantara kita yang salah... amien.

anda mengatakan narasi ttg

anda mengatakan narasi ttg hadist muslim sangat mengada-ada,kalau anda ingin mencari atau mau mencari kebenaran,jangan prasangka dulu,iklaskanlan diri anda demi kebenaran,sesuai dengan petunjuk alquran,di dalam surat azzumar yg artinya kira kira terimalah semua pandangan pilihlah yg terbaik diantaranya,anda mengatakan rasulullah hanya mengatakan Alquan dan hadist,jadi sahih muslim bukan hadisthanya.jadi yang anda harus ditempuh untuk cari kebenaran,,iklas,mau membenarkan apabila sudah jelas benarannya,mulai dari o tinggalkan keberpihakan dulu.cari dari beberapa sumber mana yang kuat hadist atau alasan mengenai hadist tersebut. wassalam

AHLUBAIT

ITULAH ORANG ORANG KITA AHLU SUNAH KETANDUSAN ILMU PENGATAHUAN TENTANG AHLUBAIT ,SEOLAH OLAH PERKARA ITU TIDAK UJUD MASHAALAH JAUH SUDAH KETINGALAN
DEKATILAH MEREKA KEBERKATAN AKAN TURUN.

alhamdulillah semakin banyak

alhamdulillah semakin banyak kita mencari semakin banyak ilmu yang kita dapat kongsi.kalau ada masalah jangan diajukan dengan soalan-soalan yang boleh menimbulkan perbalahan.itu hanya sengaja ingin menunjukkan sikap riak dan hebat dalam diri dalam ilmu agama.kalau ada pendapat sila beri dengan terbuka jika tidak besetuju sila nyatakan kenapa dan apa masalah dengan artikel atau berhubung terus dan bincang.jangan main taip je.kalau xleh nak share jangan halang orang yg hendak berbuat baik.diam lebih selamat!!!!

Thankz

Thankz buat ngumpulin hadist2 ini. Orang yang sadar tentu tak memerlukan perdebatan. :)

bertobatlah wahai pengikut

bertobatlah wahai pengikut agama syiah, hadistnya dikutip dari mana?

ahlul bait suci

justru dikutip dari bukhori muslim

pengikut ahlul bait

janganlah kita saling bertengkar,.

cemin2 kan diri anda

sebelum membuat kenyataan ,dalami lah dulu ilmu tentang keturunan ahlu bait ini..jangan membuat andaaian/tuduhan yang tidak berasas..

Ahlul Bait

Kalo anda merasa benar dan punya landasan ilmu bahwa tentang Ahlul Bait adalah suatu kesalahan, tolong tunjukkan tapi kalau Ilmu anda masih kurang sebaiknya anda duduk tenang Tafakur mohon petunjuk dan hormati sesama Muslim yang mereka yakin akan kebenaran yang sudah bisa dibuktikan itu ! OK ?

Sebagai pencinta Ahlul Bait

Sebagai pencinta Ahlul Bait sebaiknya memang berkewajiban menyampaikan apa yang selama ini tidak (ingin) diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Namun apabila ada yang tidak ingin mendengarkan atau bahkan bersikap antipati, bukanlah menjadi urusan lagi bagi yang menyampaikan.

Yang perlu diingat adalah bahwa kebenaran tidak selalu didukung oleh pendapat mayoritas.
Contoh:
- Apakah kita dari pelajaran agama di bangku sekolah, sudah cukup mendapat keterangan tentang latar belakang perang shiffin atau jamal yang menewaskan ribuan umat muslim dikarenakan umat muslim yang saling menyerang, padahal sudah jelas sesama muslim adalah saudara.

- Atau, apakah ada dikurikulum pelajaran sejarah agama pada umumnya, keterangan bagaimana Cucunda Rasulullah saw, Hussein bin Ali bin Abi Thalib, gugur secara mengenaskan dibantai oleh empirium muslim?

Sebenarnya terlalu banyak fakta sejarah yang mengajak kita untuk mengenal keluarga Rasul saw serta penderitaan2 beliau2 tersebut, persoalannya memang kembali kekita semua, ingin atau tidak.

mencintai ahlul bait

mencintai ahlul bait juga merupakan amalan Sunni, bukan hanya monopoli syiah. Bedanya kecintaan Sunni terhadap ahlulbait tidak melampaui batas.

pencari kebenaran

orang sunni jga menjadikan kecintaan kpda ahlulbait itu sbagai akidah mreka, namun mreka hanya mencintai hanya sbatas mencintai saja, tanpa menaati ahlulbait setelah rosululloh saaw...
mreka memilih taat kepda para shohabat di bandingkan kpada ahlul bait yang telah di tentukan oleh alloh swt dan rosul saaw nya....
ajjiiibbb....
moga saudara kita mendapatkan taufiq dan hidayah dari alloh swt...
amiiiinn...
bi haqqi muhammad wa aali muhammad...

bwat smua

yang di tujukan disini adalah kita sblum mencintai rasulullah,,cintailah keturunanxa(ahlul bait),,begitu.siapakah ahlul bait? itu adalah para habaib

betul

betul

saya tidak sokong kenyataan tu....

ahli sunnah kebnyakannya lansung tidak ketahui kebenaran ahlul bait Rasulullah s.a.w. TAnyalah ustaz2....tahukah mereka..????tnyelah ustaz2 syiah...mesti mereka tahu...PASTI...jd itulah bedanya...ILMU SUNNAH yang masih belum mecakupi seluruh aspek islam...

mencintai ahlul bait

Kami org sunni juga mencintai ahlul bait, tapi tidak seperti orang2 syiah yang membenci Khulafaur Rasyidin Abubakar, Umar, Usman dan Istri Rasulullah Aisyah dan sahabat yang lain, memang syi'ah itu agama yang didirikan atas kebencian

PENDAPAT YANG KELIRU

ORG AHLULBAIT GA PERNAH MEMBECI SAHABAT -SAHABAT NABI DAN ISTRI NABI ,TAPI HANYA MENUNJUKAN TINDAKAN MEREKA YANG SALAH TERHADAP AHLUL BAIT NABI,SETELAH NABI TIADA.

ahlulbait

siapa cakap syiah itu sesat. tidak semua yang sesat. kaji n selidk la dulu sebelum bercakap. sedangkan habib umar mengatakan syiah itu tidak sesat sekiranya al-quran dan sunnah menjadi pegangan dan sahabat dihormati.

jngn kate syiah sesat la....

syiah itu maksudnya pengikut....jika kita ikut syiah...kita ikut IMAM Ali....jika kita IKut Sunnah kita ikut IMAM ALi juga....beliau juga sahabat...
BUkan semua syiah benci sahabat...yang benci sahabat{kita ketepikan} ini urusan mereka dngan Allah...POKOKNYA...sekarang ini anak muda sunnah kenalkah AHLUL BAIT???/ TNYE PEMUDA SYIAH>>>100% KNAL DAN MENCINTAI AHLUL BAIT...

KITA ni islam la sedara....kalo duduk atas kerusi maleh nak tahu...tak payah komen lah....buat pnat je....jika SUNNAH juga ada buat salah...syiah juga ada buat salah....yang benar kita ambil...yang tidak kita ketepikan...yang penting sedarlah ISLAM BERPECAH KERANA PERKARA INI SAHAJA!!!!

Saling bergadoh dan menfitnah...SYIAH kate itu...SUNNAH kate itu....
yang sesat...sesatlah....yang baik...baiklah....

POKOK NYE.......AHLUL BAIT....yang lain itu urusan mereka dngan ALLAH...

SAYa naik muak la pergadohan yang menfitnah kebenaran ni....
TOLONG SEDAR....
YAHUDI AMBIL KESEMPATAN PADA KITA APABILA KITA TAK BERSATU....

begitu banyak sunah

begitu banyak sunah rasulullah yang dihilangkan,termsk diantaranya hadist2 tentang keutamaan ahlulbait...jadikan aq org yang selalu mencintai ahlulbait rasulullah ya allah.

memegang sunnah itu sama dengan memegang bara api

suda cukup saya sbgai pencinta ahlul bayt mendengar penghinaan2 terhadap beliau2 para imam,.......jujursaya sangat sedih dengan kebencian umat islam lain terhadap cucu2 rasulullah saw,....dan ingat wahai sekalian pembenci para ahlul bayt beserta syi'ah nya,....semoga kalian mendapatkan syafa'at rasululla saw,kakek dari para ahlul bayt yang kalian benci,....

kebenaran sejarah islam telah dihapus oleh tangan2 yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan pribadi saja........

woy, ini teempat cari ilmu,

woy, ini teempat cari ilmu, bukan tempat berantem soal siapa yang benar.
Syi'ah atau sunni, yang penting kita sesama Muslim dan menyembah Allah, betulkan? yang sebenarnya sesat adalah mereka yang menyebabkan para muslim untuk pecah.

Post new comment

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer