0103 Nama-nama Ulama Kenamaan dan Kitab Karangan Mereka Mengenai Imam Mahdi

0103 Nama-nama Ulama Kenamaan dan Kitab Karangan Mereka Mengenai Imam MahdiSejak zaman awal Islam lagi, telah ramai ulama muktabar yang berusaha menerangkan kepada umat Islam seluruhnya mengenai pribadi Imam Mahdi. Kitab-kitab karangan mereka dapat dibaca hingga ke hari ini oleh seluruh umat Islam. Di sini dinyatakan beberapa orang ulama kenamaan itu dan kitab-kitab termasyhur mereka yang ada di dalamnya kisah-kisah mengenai Imam Mahdi. Semoga dengan ini dapatlah kita mengambil iktibar, ilmu dan manfaat daripadanya.

 1. Sahih al-Bukhari, Kitab Bad’ ul-Khalq wa Nuzul Isa, Jilid 4.
 2. Imam Muslim, Sahih Muslim, Jilid 1, Jilid 2, Bab Nuzul Isa, Bab 18.
 3. Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Jilid 2, Jilid 3 & Jilid 5.
 4. Imam at-Tarmizi, Sahih at-Tarmizi, Jilid 2, Jilid 9.
 5. Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2.  
 6. Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, Jilid 1 & Jilid 3.  
 7. Imam an-Nasaie, Sunan an-Nasaie.
 8. Imam Al-Hakim, Mustadrak as-Sahihain, Jilid 4.
 9. Imam Ibnu Hajar al-Haitami, As-Sawa’iqul Muhriqah.
 10. Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyul Muntazar.
 11. Imam Ibnu Tawus, Kitabul Malahim wal Fitan.  
 12. Imam at-Tabrani, Al-Majma’.  
 13. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Jilid 7.
 14. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Tahzibus Sabit, Jilid 9.
 15. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Jilid 7.
 16. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Nuzhatun Nazar.  
 17. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Lisanul Mizan, Jilid 1.  
 18. Ibnu Sabbagh al-Maliki, Al-Fusulul Muhimmah, Jilid 12.
 19. Imam Mahyuddin Ibnu Arabi al-Hatimi, Al-Futuhatul Makkiyah.
 20. Fathul Muhimmah (edisi kedua).  
 21. Futuhatul Islamiyah, (edisi Makkah) Jilid 2.  
 22. Imam As-Suyuti, Kitab Al-Hawi Lil Fatawa, Jilid 2.  
 23. Imam As-Suyuti, Al-Urful Wardi.
 24. Imam As-Suyuti, Alamat Qiyamat.
 25. Imam As-Suyuti, Al-Jami’us Saghir.
 26. Imam As-Syakrani, Tanbihul Mughtarrin.
 27. Ibnu Asir, Kamilut Tawarikh, Jilid 1.  
 28. Al-Yaaqubi, Tarikh, Jilid 3.  
 29. Imam Syamsuddin Abu Abdillah al-Ansari Al-Qurtubi, At-Tazkirah Fi Ahwalul Mauta wa Ahwalul Akhirah.
 30. Imam Al-Baihaqi, Sunanul Kubra.
 31. Ibnu Asakir, Tarikh, Jilid 4.  
 32. Imam at-Tabari, Tarikhul Umam Wal Muluk (Tarikh at-Tabari), Jilid 7.  
 33. Imam Ibnu Kasir, Alamat Yaumul Qiyamah.
 34. Imam As-Sakhawi, Fathul Mughith, Jilid 3.
 35. Imam Az-Zurqani, Syarhul Mawahibul Ladunniyyah, Jilid 5.
 36. Imam Ali bin Abu Bakar al-Haitami, Majma’ul Zawaid (ed. Kaherah), Jilid 7.
 37. Said Muhammad Hasan, Al-Mahdiyah fil Islam (Kaherah, 1373H).
 38. Kanzul Ummal, Jilid 7.
 39. Al-Hafiz Abu Nuaim, Aqdud Durar Fi Akhbaril Mahdiyul Muntazar, Jilid 12, Bab 1.
 40. Kanji As-Syafie, Al-Bayan fi Akhbar Sahibuz Zaman, Bab 12.  
 41. Ubaidallah Hindi Hanafi, Arjahul Matalib.
 42. Imam Abu Bakar al-Iskafi, Fawa’idul Akhbar.
 43. Imam Abu Bakar al-Iskafi, ‘Aqdud Durar fi Akhbaril Muntazar.
 44. Muhammad Taisir Zibyan, Ahlul Kahfi.
 45. Abul Fadhal Abdullah bin as-Siddiq al-Husaini al-Idrisi al-Maliki, Ph.D., Al-Mahdiyul Muntazar.
 46. Syeikh Osman Jalaluddin, Ad-Durratun Nafi’ah fi Isyaratus Sa’ah, Bagian 1 & 2.  
 47. Pehin Datu Seri Maharaja Dato’ Seri Utama Sahibul Fadhilah Haji Ismail bin Omar Abdul Aziz, Ringkasan Akidah Ahli Sunnah wal Jemaah.
 48. Yusuf bin Yahya bin Ali bin Abdul Aziz al-Maqdisi asy-Syafie as-Sullami, Aqdud Durar fi Akhbaril Muntazar.
 49. Mustaffa Suhaimi, Al Mahdi Nama Yang Paling Dipertikai dan Sering Dieksploit Sepanjang Sejarah Umat Islam.
 50. Ustaz Haji Ashaari Muhammad, Siapa Mujaddid Kurun Kelima Belas?
 51. Ustaz Haji Ashaari Muhammad, Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam, Sekali gus Menjawab Tuduhan.
 52. Ustaz Haji Ashaari Muhammad, Berhati-hati Membuat Tuduhan.
 53. HM Thalib Lubis, Imam Mahadi.
 54. Muhammad Labib Ahmad, Siapa Imam Mahadi?
 55. Ibnu Khaldun, al-Muqaddimah (edisi Kaherah).
 56. Ahmad Thompson, Dajjal, The King Who Has No Clothes.
 57. Muhammad As-Saban, As’afur Raghibin.
 58. Shablanji, Nurul Absar.
 59. Allamah Ahmad bin Muhammad bin Siddiq al-Ghumari al-Husni, Abrazul Waham al-Maknun.
 60. Imam Nuaim bin Hammad, Al-Fitan.
 61. Ahmad bin Jaafar bin Al-Munadi, Kitabul Malahim.
 62. Hamud bin Abdullah at-Tuwaijiri, Al-Ihtijaj bil Asar ‘Ala Man Ankaral Mahdiyul Muntazar.
 63. BAHEIS, JPM Malaysia, Mastika Hadis (Jilid 1).

Selain dari yang disebutkan di atas, terdapat banyak lagi buku dan kitab yang boleh ditemui dengan mudah yang menceritakan mengenai Imam Mahdi, sama ada secara khusus maupun secara tidak langsung yaitu sebagian daripada isi buku mereka. Senarai yang diberikan di atas adalah antara kitab yang mudah dan banyak didapati di pasaran hari ini. Sebagian besarnya adalah kitab yang sudah sangat masyhur di kalangan kita, umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain-lain itu, maka carilah sendiri.

Artikel ini adalah bagian dari buku Imam Mahdi : Rahasia Kegemilangan Umat Islam pada Zaman Modern karangan Ustadz Hawari bin Abdul Malik

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer